WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO “POCZTÓWKA Z WAKACJI”

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO “POCZTÓWKA Z WAKACJI” ZORGANIZOWANEGO PRZEZ BIBLIOTEKĘ SZKOŁY POLSKIEJ IM. GEN J. HALLERA PRZY KONSULACIE GENERALNYM RP W TORONTO

Biblio­te­ka Szko­ły Pol­skiej im. gen. J. Hal­le­ra przy KG RP w Toron­to, pod opie­ką pani Syl­wii Kru­py, zor­ga­ni­zo­wa­ła waka­cyj­ny kon­kurs pla­stycz­ny pt. “Pocz­tów­ka z waka­cji”. W kon­kur­sie wzię­li udział ucznio­wie szkół polo­nij­nych w Kana­dzie w kate­go­riach wie­ko­wych od 6 do 13 lat. Spo­śród wie­lu nade­sła­nych prac wyło­nio­no zwycięzców.

Oto lau­re­aci konkursu:

reklama

I Kate­go­ria wiekowa

I miej­sce: Łukasz Gliw­ny Szko­ła Pol­ska im. Gen. J.Hallera przy Kon­su­la­cie Gene­ral­nym RP w Toronto

II miej­sce: Mile­na Kor­bien, Szko­la Pol­ska im. J.Brzechwy w Milton

III miej­sce: Szy­mon Fla­sza, Szko­ła Pol­ska im. Gen. J.Hallera przy Kon­su­la­cie Gene­ral­nym RP w Toronto

II Kate­go­ria wiekowa

I miej­sce Sophie Lupi­nac­ci, Szko­ła im.Henryka Sien­kie­wi­cza w Edmonton

II miej­sce: Joshua Mahi­nay , Szko­ła im.Henryka Sien­kie­wi­cza w Edmonton

III miej­sce: Julia Bro­dzicz Pokrzy­wa, Szko­ła Pol­ska im. Gen. J.Hallera przy Kon­su­la­cie Gene­ral­nym RP w Toronto

 

III Kate­go­ria wiekowa

I miej­sce: Nata­lia Mahi­nay, Szko­ła im.Henryka Sien­kie­wi­cza w Edmonton

II miej­sce: Vik­to­ria Dwo­rak Szko­ła Pol­ska im. Gen. J.Hallera przy Kon­su­la­cie Gene­ral­nym RP w Toronto,

III miej­sce: Lil­ly Mar­choc­ki Szko­ła Pol­ska im. Gen. J.Hallera przy Kon­su­la­cie Gene­ral­nym RP w Toronto

 

Wszyst­kim zwy­cięz­com ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my! Nagro­dy zosta­ną prze­sła­ne pocztą.