Austra­lia: Maso­we pro­te­sty prze­ciw­ni­ków obo­wiąz­ku wyszczepiania

Wła­dze austra­lij­skie­go sta­nu Wik­to­ria wezwa­ły w czwar­tek kil­ku­set wol­no­ściow­ców, któ­rzy pro­te­sto­wa­li w śro­dę w Mel­bo­ur­ne do wyko­na­nia testów na koro­na­wi­ru­sa, gdy oka­za­ło się, że jeden z demon­stran­tów tra­fił z Covid-19 do szpitala.

Sta­no­wy resort zdro­wia wydał komu­ni­kat, w któ­rym ape­lu­je do uczest­ni­ków pro­te­stu, by nie lek­ce­wa­ży­li nawet naj­ła­god­niej­szych obja­wów infek­cji i wyko­na­li testy.

Demon­stra­cje jakie odby­ły się w śro­dę to ciąg dal­szy trwa­ją­cych od trzech dni pro­te­stów prze­ciw obo­wiąz­ko­wym szcze­pie­niom na Covid-19 dla pra­cow­ni­ków sek­to­ra budowlanego.

W ponie­dzia­łek w Mel­bo­ur­ne set­ki osób zaata­ko­wa­ły sie­dzi­bę Unii Budow­la­nej, Leśnej, Mor­skiej, Gór­ni­czej i Ener­ge­tycz­nej (CFMEU), pro­te­stu­jąc prze­ciw obo­wiąz­ko­wi szcze­pień. Doszło do bru­tal­nych starć z poli­cją, a mia­sto zosta­ło spa­ra­li­żo­wa­ne. Aresz­to­wa­no co naj­mniej 66 demonstrantów.

Sek­tor budow­la­ny może sta­nąć w obli­czu kolej­nych ogra­ni­czeń, w tym zawie­sze­nia dzia­łal­no­ści. Wła­dze sta­no­we ujaw­ni­ły dane mówią­ce, że nawet na 73 proc. budów łama­no obo­wią­zu­ją­ce prze­pi­sy antycovidowe.