Ten olej pozwa­la miło­śni­kom kuch­ni orien­tal­nej na natych­mia­sto­we popra­wie­nie sma­ku, pikan­te­rii i aro­ma­tu nie­mal każ­de­go posił­ku. Uzu­peł­nia dozna­nia i żad­na potra­wa nie będzie już jało­wa czy bez sma­ku. A oto kil­ka słów o tej przyprawie.

Jest powszech­nie sto­so­wa­ny w Chi­nach skąd pocho­dzi, i nie­mal w całej Azji. Szcze­gól­nie popu­lar­ny jest w kuch­ni Syczu­anu , w kuch­ni Huna­nu i kuch­ni Sha­anxi. Jest uży­wa­ny jako skład­nik w goto­wa­nych potra­wach, czę­sto też jako przy­pra­wa. Powszech­nie jest uży­wa­ny jako dip do mię­sa i pie­ro­gów. Jest rów­nież sto­so­wa­ny w kore­ań­skich odmia­nach chiń­skich potraw.

Olej chi­li, to boga­ty sma­ko­wo olej z dodat­kiem chi­li i aro­ma­tycz­nych przy­praw np. pie­przu syczu­ań­skie­go o lek­ko kwia­to­wym, cytry­no­wym sma­ku i koją­cym wpły­wie na kub­ki sma­ko­we! Wraz z chi­li, ziar­na pie­przu syczu­ań­skie­go two­rzą bar­dzo cha­rak­te­ry­stycz­ny efekt „mala” a jest to „koją­co pikant­ny” smak kuch­ni syczuańskiej.

reklama

Olej chi­li ma kolor moc­no czer­wo­ny. Wytwa­rza­ny jest na bazie ole­ju rze­pa­ko­we­go, czę­sto ole­ju sojo­we­go lub ole­ju seza­mo­we­go , cho­ciaż moż­na sto­so­wać oli­wę z oli­wek lub inne ole­je. Moż­na rów­nież dodać ulu­bio­ne przy­pra­wy, takie jak pieprz syczu­ań­ski , czo­snek lub papry­ka wędzo­na, zale­ży od regio­nu i potrzeby.

Chi­ny

W Chi­nach olej chi­li wytwa­rza się w zasa­dzie przez powol­ne wle­wa­nie gorą­ce­go ole­ju roślin­ne­go na pro­szek paprycz­ki chi­li lub posie­ka­ną paprycz­kę chi­li. Oprócz tego moż­na dodać wie­le innych skład­ni­ków, aby wzbo­ga­cić smak, takich jak czar­ny ocet chiń­ski, mie­lo­ny czo­snek, suszo­na skór­ka imbi­ru, nasio­na seza­mu, olej seza­mo­wy, pieprz syczu­ań­ski, cyna­mon, anyż i liść laurowy.

Olej chi­li moż­na spo­ży­wać bez­po­śred­nio z inny­mi potra­wa­mi np. jako dip do pie­ro­gów i mięs. Jest sze­ro­ko sto­so­wa­ny w kuch­ni w całych Chi­nach, zwłasz­cza w kuch­ni Sha­anxi, Syczu­an i Hunan.

Japo­nia

Odmia­ną japoń­ską tej przy­pra­wy jest olej chi­li zna­ny jako rāyu, sto­so­wa­ny w Japo­nii do goto­wa­nia albo jako moc­na przy­pra­wa. Jest to zazwy­czaj kla­row­ny olej seza­mo­wy z dodat­kiem chi­li, a posie­ka­na paprycz­ka chi­li jest zazwy­czaj czer­wo­na, co nada­je ole­jo­wi bru­nat­no czer­wo­na­wy odcień.

Wło­chy

Wło­ska odmia­na ole­ju chi­li (olio di pepe­ron­ci­no) pocho­dzi z połu­dnio­we­go regio­nu Kala­brii. Czę­sto jest doda­wa­ny do potraw, sosów, sała­tek lub poda­wa­ny z sera­mi i anti­pa­sto. Ta odmia­na ole­ju chi­li wyko­rzy­stu­je oli­wę z oli­wek jako bazę i ma wyjąt­ko­wy smak solan­ki. Pepe­ron­ci­no to popu­lar­ny ele­ment żyw­no­ści w Kalabrii.

Por­tu­ga­lia

Por­tu­gal­ski olej chi­li wytwa­rza­ny jest przez zim­ny (schło­dzo­ny) napar z suszo­nych czer­wo­nych papry­czek piri-piri w oli­wie z oli­wek mace­ro­wa­ny w szczel­nie zamknię­tej butel­ce przez miesiąc.

Tur­cja

Olej chi­li i pieprz są rów­nież sze­ro­ko sto­so­wa­ne jako przy­pra­wa w kuch­ni turec­kiej. Turec­kie pie­roż­ki man­tı poda­wa­ne są z ole­jem chi­li pola­nym na sos jogur­to­wo-czosn­ko­wy. Olej jest przy­go­to­wy­wa­ny z mie­szan­ki pasty chi­li oraz nie­któ­rych przy­praw i ziół, takich jak pieprz czar­ny, płat­ki chi­li lub pro­szek, suszo­na mię­ta i kmi­nek czy ore­ga­no tureckie .

Zazwy­czaj do czer­wo­ne­go ole­ju uży­wa­my co naj­mniej dwóch rodza­jów suszo­nych ostrych papry­czek, ponie­waż nie­któ­re z nich mają sil­ny aro­mat, nie­któ­re mają wspa­nia­ły czer­wo­ny kolor, a inne są odpo­wied­nio ostre. W róż­nych kuch­niach zwłasz­cza kuch­ni syczu­ań­skiej, przy­pra­wy i sosy z papry­ką są bar­dzo istot­ne, ponie­waż paprycz­ka chi­li i pieprz syczu­ań­ski to dwie naj­waż­niej­sze przy­pra­wy w kuch­ni syczu­ań­skiej. Poza tym czer­wo­ny olej chi­li w sty­lu syczu­ań­skim jest regio­nal­nie waż­ną przy­pra­wą, a czy nie­za­stą­pio­ną w Two­jej kuch­ni musisz prze­ko­nać się samemu.

Wejdź do dowol­nej chiń­skiej restau­ra­cji, a ist­nie­je duża szan­sa, że ​​na sto­le znaj­dziesz butel­kę ole­ju chi­li. Cho­ciaż olej chi­li po raz pierw­szy poja­wił się u nas w kra­ju dzię­ki chiń­skiej kuch­ni, stał się lubia­ną przy­pra­wą i jako kone­se­rzy może­my go jeść abso­lut­nie ze wszystkim.

Jed­nak nie wszyst­kie ole­je chi­li są sobie rów­ne. Prze­cięt­ny olej chi­li jest zwy­kle pro­stą kom­bi­na­cją chi­li i ole­ju, przy czym olej jest pod­grze­wa­ny, a następ­nie wyle­wa­ny na suszo­ne chi­li i pozo­sta­wia­ny do wystu­dze­nia – co daje kla­sycz­ny szkar­łat­ny odcień – a suszo­ne chi­li zwy­kle jest odce­dza­ne i odrzucane.

To wszyst­ko ok, ale jeśli szu­ka­my dodat­ko­we­go ude­rze­nia cie­pła i kolo­ru, jeśli chce­my cze­goś, co ma praw­dzi­wą głę­bię sma­ku i mnó­stwo aro­ma­tu, jest jeden olej, któ­ry wybi­ja się ponad resz­tę. To czer­wo­ny olej z Syczuanu.

Skład­ni­ki

    5 łyżek suszo­nych papry­czek chi­li w płat­kach (dobrej jakości)

    1 łyż­ka. pie­przu syczuańskiego

    1 łyż­ka. bia­łe nasio­na sezamu

    2 szklan­ki ole­ju (pole­ca­my olej rzepakowy)

    3 zie­lo­ne cebu­le, tyl­ko bia­łe części

    1 kawa­łek imbi­ru 3 cm, pokrojony

Przy­pra­wy

    2 gwiazd­ki anyżu

    4 liście laurowe

    1 kawa­łek cyna­mo­nu ( 2–3 cm)

    7 goździków

Instruk­cje

Smaż kawał­ki papry­ki na wol­nym ogniu, aż sta­ną się ciem­no­czer­wo­ne (celem tego kro­ku jest pobu­dze­nie aro­ma­tu). Prze­łóż pokru­szo­ne płat­ki chi­li do miski, dodaj pieprz syczu­ań­ski i pra­żo­ny sezam. Dodaj olej do woka i pokrój dym­kę na jed­no­cen­ty­me­tro­we kawał­ki i pokrój imbir. Smaż na wol­nym ogniu, aż się cebul­ki zru­mie­nią. Kon­ty­nu­uj sma­że­nie na wol­nym ogniu, aż będzie wyczu­wal­ny aro­mat. Do pokru­szo­ne­go chi­li wlej oko­ło 1/2 szklan­ki gorą­ce­go ole­ju przez sito aby odce­dzić cebu­lę i imbir. Wymie­szaj. W tej chwi­li olej powi­nien być moc­no gorący.

Zrób to bar­dzo ostroż­nie olej jest wrzą­cy.

Odcze­kaj oko­ło pół minu­ty, aż olej lek­ko osty­gnie. Dolej pozo­sta­ły gorą­cy olej do płat­ków chi­li. Pozo­staw do osty­gnię­cia. Prze­lej wystu­dzo­ny do her­me­tycz­ne­go pojem­ni­ka ( zakre­ca­ny sło­ik), odcze­kaj 1–2 dni, aż utwo­rzy się czer­wo­ny kolor i goto­we. Smacznego.