Dr Antho­ny Fau­ci, dyrek­tor Naro­do­we­go Insty­tu­tu Aler­gii i Cho­rób Zakaź­nych w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, wygła­sza­jąc 1 paź­dzier­ni­ka wykład na Uni­wer­sy­te­cie McGill, prze­ka­zał Kana­dyj­czy­kom sprze­ci­wia­ją­cym się szcze­pion­kom i pasz­por­tom doty­czą­cym szcze­pień prze­ciw COVID auto­ry­tar­ne prze­sła­nie, że muszą zre­zy­gno­wać z tego, co uwa­ża­ją za swo­je indy­wi­du­al­ne pra­wo do podej­mo­wa­nia wła­snej decyzji.

Fau­ci roz­po­czął swo­je prze­sła­nie mówiąc: „Myślę, że ludzie muszą doce­nić to, że rze­czy­wi­ście mają oso­bi­ste wolności;„Ale”, dodał Fau­ci, „jesteś człon­kiem spo­łe­czeń­stwa i jako czło­nek spo­łe­czeń­stwa, czer­pią­cy wszyst­kie korzy­ści z bycia człon­kiem spo­łe­czeń­stwa, pono­sisz odpo­wie­dzial­ność wobec spo­łe­czeń­stwa i myślę, że każ­dy z nas, szcze­gól­nie w kon­tek­ście pan­de­mii, któ­ra zabi­ja milio­ny ludzi, musisz spoj­rzeć na to i powie­dzieć, że nad­cho­dzi czas, kie­dy musisz zre­zy­gno­wać z tego, co uwa­żasz za swo­je indy­wi­du­al­ne pra­wo do podej­mo­wa­nia wła­snej decyzji”.

Kon­ty­nu­ując wykład, wyja­śnił, że naj­le­piej nama­wiać ludzi do szcze­pień  przez oso­bę, któ­rej ufa­ją. Czy to duchow­ny, czy to czło­nek rodzi­ny, spor­to­wiec, ktoś, kto może im to prze­ka­zać w spo­sób niekonfrontacyjny”.

W całej Kana­dzie wszyst­kie 10 pro­win­cji i jed­no z trzech tery­to­riów wdro­ży­ło już jakąś for­mę pasz­por­tu szcze­pion­ko­we­go. Grzyw­ny za nie­prze­strze­ga­nie prze­pi­sów mogą wyno­sić od 1500 do 100 000 dol.