Usta­wa przed­ło­żo­na w legi­sla­tu­rze Onta­rio przez Nie­za­leż­ne­go MPP Roma­na Babe­ra, któ­ra mia­ła zabra­niać pra­co­daw­com zwal­nia­nia pra­cow­ni­ków, któ­rzy odrzu­ca­ją szcze­pion­ki COVID-19, zosta­ła zablo­ko­wa­na przez rząd pro­win­cji Pre­mie­ra Douga Forda.

W wia­do­mo­ści wideo opu­bli­ko­wa­nej na Twit­te­rze Baber powie­dział, że jego usta­wa „Jobs and Jabs”  nie prze­szła do dru­gie­go czytania.

Jak na iro­nię, został zablo­ko­wa­na przez kon­ser­wa­ty­stów” – napi­sał na Twit­te­rze Baber.

Reklama

„Cho­ciaż dzi­siaj nie wyszło, zamie­rzam nadal o was wal­czyć” – zapew­nił Baber. „Nie mogę uwie­rzyć w nie­spra­wie­dli­wość zmu­sza­nia kogoś do doko­na­nia wybo­ru mię­dzy zdro­wiem a moż­li­wo­ścią zara­bia­nia na sie­bie i rodzi­nę”. Baber nadal pro­si ludzi o  pod­pi­sa­nie pety­cji, w  któ­rej wzy­wa For­da do „natych­mia­sto­we­go ponow­ne­go zwo­ła­nia legi­sla­tu­ry i uchwa­le­nia usta­wy Jobs and Jabs 2021”.

Baber  został wyrzu­co­ny z  Postę­po­wej Par­tii Kon­ser­wa­tyw­nej przez For­da za sprze­ci­wie­nie się blo­ka­dzie COVID na począt­ku tego roku. Pod­czas gdy Baber jest zaszcze­pio­ny prze­ciw­ko COVID, sprze­ci­wia się naka­zo­wi szczepień.