OAKVILLE   w Onta­rio zabra­nia zarę­czo­nym parom uzy­ska­nia licen­cji mał­żeń­skiej jeśli nie są zaszcze­pio­ne prze­ciw­ko Covid ‑19

Do legal­ne­go zawar­cia mał­żeń­stwa w Kana­dzie wyma­ga­ne jest pozwo­le­nie mar­ria­ge licen­ce, co ozna­cza, że ​​zasa­dy przy­ję­te w Oakvil­le sku­tecz­nie zabra­nia­ją by oso­by któ­re odmó­wi­ły szcze­pie­nia na COVID sta­wa­ły na ślub­nym kobier­cu. Pary nie mogą uzy­skać licen­cji onli­ne. „Musisz umó­wić się na spo­tka­nie, aby otrzy­mać pozwo­le­nie na zawar­cie mał­żeń­stwa”, czy­ta­my na  stro­nie inter­ne­to­wej miasta.

Jed­nak nawet dowód szcze­pie­nia może powstrzy­mać pla­ny legal­ne­go mał­żeń­stwa. „Kie­dy przy­bę­dziesz do ratu­sza na zapla­no­wa­ne spo­tka­nie, będziesz musiał wyko­nać samo­oce­nę COVID-19” – ostrze­ga mia­sto. „Jeśli nie speł­nisz kry­te­riów prze­sie­wo­wych, nie będziesz mógł wejść do budyn­ku, a cere­mo­nia zosta­nie odwołana”.

Reklama

Na razie może ist­nieć spo­sób na obej­ście  tego prze­pi­su — w pobli­skim   Hal­ton Hills  dowód szcze­pie­nia dla zawar­cia ślu­bu nie jest wymagany