Bank Świa­to­wy (BŚ) pod­niósł pro­gno­zę wzro­stu PKB Pol­ski na 2021 r. z 3,8 do 4,5 proc., a na 2022 r. z 4,5 do 4,7 proc.

Bank obni­żył też swo­ją pro­gno­zę PKB dla Pol­ski na 2023 r. o 0,5 pkt proc. do 3,3 proc.

Auto­rzy rapor­tu napi­sa­li, że infla­cja CPI w Pol­sce spad­nie z obec­nych 4,2 proc. do 3,6 proc. w 2022 r. i 3,1 proc. w roku następnym.

Raport pla­su­je Pol­skę jako jed­ną z naj­bar­dziej odpor­nych gospo­da­rek UE, ze wzro­stem gospo­dar­czym i reduk­cją ubó­stwa dodat­ko­wo wspie­ra­nym przez sil­ny sek­tor finan­so­wy i efek­tyw­ne wyko­rzy­sta­nie fun­du­szy UE na inwestycje.

„Dobrze zdy­wer­sy­fi­ko­wa­na pol­ska gospo­dar­ka oka­za­ła się jed­ną z naj­bar­dziej odpor­nych w UE, ze spad­kiem PKB o 2,7 proc. w 2020 r., pierw­szym spad­kiem pro­duk­cji od 1991 r. Solid­ne ramy makro­eko­no­micz­ne, efek­tyw­na absorp­cja fun­du­szy inwe­sty­cyj­nych UE, zdro­wy sek­tor finan­so­wy i lep­szy dostęp do kre­dy­tów dłu­go­ter­mi­no­wych wspie­ra­ły wzrost sprzy­ja­ją­cy włą­cze­niu spo­łecz­ne­mu i ogra­ni­cza­nie ubó­stwa” – czy­ta­my w raporcie.