Gru­py ude­rze­nio­we lot­ni­skow­ców US Navy obej­mu­ją­ce przez okrę­ty fla­go­we USS Ronald Reagan (CVN 76) i USS Carl Vin­son (CVN 70) połą­czo­ne z nisz­czy­cie­lem śmi­głow­ców kla­sy JS Ise (DDH 182) nale­żą­cym do Japoń­skich Mor­skich Sił Samo­obro­ny (JMSDF) i Bry­tyj­ska gru­pa ude­rze­nio­wa lot­ni­skow­ców (CSG 21) kie­ro­wa­na przez HMS Queen Eli­za­beth (R08) pro­wa­dzą w paź­dzier­ni­ku licz­ne ope­ra­cje na Morzu Filipińskim

Bie­rze w nich udział ponad 15 000 mary­na­rzy z sze­ściu kra­jów  demon­stru­jąc zdol­ność  do ści­słej współ­pra­cy na rzecz wol­ne­go i otwar­te­go regio­nu Indo-Pacyfiku.

7. Flo­ta USA pro­wa­dzi wysu­nię­te ope­ra­cje mor­skie w celu wspie­ra­nia inte­re­sów naro­do­wych USA na obsza­rze ope­ra­cji Indo-Pacy­fi­ku, współ­dzia­ła z 35 inny­mi pań­stwa­mi mor­ski­mi, aby budo­wać part­ner­stwa, któ­re wspie­ra­ją bez­pie­czeń­stwo mor­skie, pro­mu­ją sta­bil­ność i zapo­bie­ga­ją kon­flik­tom czy­ta­my na stro­nach ser­wi­su  mary­nar­ki wojen­nej USA https://www.cpf.navy.mil/

Manew­ry pro­wa­dzą rów­nież chiń­skie siły zbrojne

Chiń­skie woj­sko poin­for­mo­wa­ło w ponie­dzia­łek, że prze­pro­wa­dzi­ło lądo­wa­nie na pla­ży i ćwi­cze­nia sztur­mo­we w pro­win­cji bez­po­śred­nio po dru­giej stro­nie morza od Taj­wa­nu, cho­ciaż nie powią­za­ło ćwi­czeń z obec­ny­mi napię­cia­mi z Tajpej.

Demo­kra­tycz­nie rzą­dzo­ny Taj­wan, uzna­wa­ny przez Chi­ny za zbun­to­wa­ną pro­win­cję, skar­ży się na nasi­le­nie mili­tar­nych i poli­tycz­nych naci­sków ze stro­ny Pekinu