27 wrze­śnia zmarł na atak ser­ca 17-let­ni Sean Hart­man, któ­ry dwa tygo­dnie wcze­śniej został zaszcze­pio­ny na COVID-19. Po szcze­pie­niu szyb­ko poja­wi­ły się u nie­go licz­ne pro­ble­my zdro­wot­ne, wśród nich zapa­le­nie mię­śnia ser­co­we­go. Chło­pak został zaszcze­pio­ny, by móc grać w hoke­ja na lodo­wi­sku, któ­re wyma­ga oka­za­nia dowo­du szczepienia.

Przy lodo­wi­sku następ­ne­go dnia po śmier­ci Hart­ma­na zor­ga­ni­zo­wa­no demon­stra­cję. Uczest­ni­cy przy­nie­śli pla­ka­ty z hasła­mi mówią­cy­mi o śmier­tel­nych skut­kach szcze­pień u dzie­ci i młodzieży.

Naj­lep­szy przy­ja­ciel Seana, Paul Bla­ir, zało­żył stro­nę GOFund­Me. Napi­sał, że Sean był pasjo­na­tem spor­tu, szcze­gól­nie lubił hoke­ja, w któ­re­go grał o d zawsze. Na począt­ku grał w Beeton Stin­gers, a potem w TNT Alli­ston. Beeton Ath­le­tic Asso­cia­tion zamie­ści­ło wspo­mnie­nie o Hart­ma­nie na face­bo­oku, wspo­mi­na­jąc, że chło­pak zaczął grać, gdy miał 5 lat.

Public Health Onta­rio opu­bli­ko­wa­ło raport obej­mu­ją­cy szcze­pie­nia wyko­na­ne od grud­nia 2020 do 7 sierp­nia 2021 roku. W pod­su­mo­wa­niu zna­la­zło się zda­nie o tym, że “naj­więk­szy odse­tek przy­pad­ków zapa­le­nia ser­ca zaob­ser­wo­wa­no po dru­giej daw­ce u męż­czyzn w wie­ku od 18 do 24 lat”. Szwe­cja i Dania wstrzy­ma­ły nie­daw­no poda­wa­nie szcze­pion­ki Moder­na młod­szym oso­bom zwra­ca­jąc uwa­gę na wzrost licz­by przy­pad­ków zapa­le­nia mię­śnia ser­co­we­go u mło­dzie­ży i mło­dych doro­słych. Pfe­izer do ulot­ki dołą­czo­nej do szcze­pio­nek dodał ostrze­że­nie o zapa­le­niu mię­śnia ser­co­we­go i zapa­le­niu osierdzia.

Pro­fe­sor medy­cy­ny dr Ste­ven Pelech wyja­śnił, że wbrew temu, co cza­sem moż­na usły­szeć, nie ma cze­goś takie­go jak “łagod­ne zapa­le­nie ser­ca”. Pod­czas zapa­le­nia mię­śnia ser­co­we­go obumie­ra­ją komór­ki ser­ca i nie są zastę­po­wa­ne przez nowe. Inne komór­ki muszą pra­co­wać moc­niej, żeby skom­pen­so­wać bra­ki, ale to się wią­że ze wzro­stem ryzy­ka ata­ku ser­ca i pro­ble­ma­mi w dal­szej czę­ści życia.

Pelech dodał, że w przy­pad­ku osób poni­żej 24 roku życia praw­do­po­do­bień­stwo zgo­nu na COVID-19 wyno­si oko­ło 0,003 proc., a dla osób poni­żej 19 lat praw­do­po­do­bień­stwo odnie­sie­nia uszczerb­ka na zdro­wiu na sku­tek szcze­pie­nia jest oko­ło 4–5 razy więk­sze niż praw­do­pod­bień­stwo zaka­że­nia wiru­sem SARS-CoV‑2.

Ame­ry­kań­scy naukow­cy poda­li nato­miast, że w przy­pad­ku zdro­wych chłop­ców w wie­ku 12–15 lat praw­do­po­do­bień­stwo zdia­gno­zo­wa­nia zapa­le­nia mię­śnia ser­co­we­go po szcze­pion­ce jest 4–6 razy więk­sze od praw­do­po­do­bień­stwa hospi­ta­li­za­cji z powo­du COVID-19 (w okre­sie czte­rech miesięcy).