Następ­nym razem, gdy Kana­dyj­czy­cy pój­dą do urn, będą wybie­rać 342 posłów, a nie 338. W więk­szo­ści pro­win­cji licz­ba man­da­tów pozo­sta­nie bez zmian, ale Alber­ta zyska 3 posłów, Onta­rio jed­ne­go, a Quebec jed­ne­go stra­ci. Głów­ny urzęd­nik ds. wybo­rów Stépha­ne Per­rault ogło­sił nowy przy­dział man­da­tów w pią­tek. Elec­tions Cana­da roz­po­czę­ła pro­ces prze­glą­du roz­kła­du man­da­tów, na sku­tek któ­re­go w cią­gu naj­bliż­szych kil­ku lat będą wpro­wa­dza­ne zmiany.

Na lata 2022–2032 alo­ka­cja man­da­tów w Izbie Gmin będzie się przed­sta­wiać nastę­pu­ją­co dla prowincji:

Kolum­bia Bry­tyj­ska: 43 (+1 mandat),

Alber­ta: 37 (+3 mandaty),

Saskat­che­wan: 14 (bez zmian),

Mani­to­ba: 14 (bez zmian),

Onta­rio: 122 (+1 mandat),

Quebec: 77 (-1 mandat),

Nowy Brunsz­wik: 10 (bez zmian),

Nowa Szko­cja:  11 (bez zmian),

Wyspa Księ­cia Edwar­da: 4 (bez zmian),

Nowa Fun­dlan­dia i Labra­dor: 7 (bez zmian).

Licz­ba man­da­tów w tery­to­riach pozo­sta­je bez zmian.

Ponow­ne prze­li­cze­nie licz­by man­da­tów nastę­pu­je co 10 lat i ma odzwier­cie­dlać zamia­ny popu­la­cyj­ne. Opie­ra się na danych i pro­gno­zach Głów­ne­go Sta­ty­sty­ka Kana­dy i wzo­rze okre­ślo­nym w kon­sty­tu­cji, któ­ry bie­rze pod uwa­gę kil­ka czynników.

Do 1 listo­pa­da we wszyst­kich pro­win­cjach zosta­ną powo­ła­ne trzy­oso­bo­we nie­za­leż­ne komi­sje, któ­rych człon­ko­wie będą wyzna­cze­ni przez głów­ne­go sędzie­go pro­win­cji i mar­szał­ka Izby Gmin. Naj­wcze­śniej w lutym 2022 roku roz­pocz­nie się pro­ces ponow­ne­go okre­śla­nia gra­nic okrę­gów wybor­czych. Gra­ni­ce będą odzwier­cie­dlać pro­gno­zo­wa­ny stan popu­la­cji w poszcze­gól­nych czę­ściach kra­ju i uwzględ­niać ewen­tu­al­ne zmia­ny w licz­bie man­da­tów. Pla­no­wa­ne są rów­nież kon­sul­ta­cje społeczne.

Elec­tions Cana­da poda­je, że pod­czas dwóch ostat­nich prze­glą­dów okrę­gów wybor­czych zmie­nio­no gra­ni­ce oko­ło 90 proc. z nich.

Nowa mapa wybor­cza ma być ofi­cjal­nie goto­wa w paź­dzier­ni­ku 2023 roku. Wej­dzie w życie, gdy par­la­ment zosta­nie roz­wią­za­ny, jed­nak nie wcze­śniej niż 7 mie­się­cy od daty jej ogłoszenia.