Okrę­go­we Kura­to­rium Szkół Kato­lic­kich Water­loo (WCDSB) pro­wa­dzi ankie­tę, w któ­rej dzie­ci w wie­ku 9 lat mają odpo­wie­dzieć na pyta­nia doty­czą­ce orien­ta­cji sek­su­al­nej i toż­sa­mo­ści płciowej.

Bada­nie nosi nazwę Stu­dent Equ­ity Cen­sus Survey 2021 . Według kura­to­rium  „celem   jest wyeli­mi­no­wa­nie rasi­zmu sys­te­mo­we­go i zwięk­sze­nie rów­no­ści raso­wej w WCDSB”. Ini­cja­ty­wa odwo­łu­je się do usta­wy anty­ra­si­stow­skiej z 2017 r. , któ­ra daje insty­tu­cjom publicz­nym pra­wo do zbie­ra­nia danych oso­bo­wych w celu pozy­ska­nia  infor­ma­cji o róż­no­rod­no­ści rasowej.

„Wyni­ki i ana­li­za spi­su pozwo­lą nam lepiej zro­zu­mieć róż­no­rod­ność uczniów w WCDSB oraz kul­tu­ro­wy, spo­łecz­ny i demo­gra­ficz­ny skład naszych szkół” – twier­dzi kuratorium.

Reklama

Ankie­ta zawie­ra serię pytań, któ­re nie mają nic wspól­ne­go z rasą, a nato­miast pyta­ją dzie­ci o uczu­cia i orien­ta­cję seksualną.

Jed­no z pytań, któ­re zosta­nie zada­ne dzie­wię­cio­let­nim dzie­ciom, pro­si respon­den­ta o okre­śle­nie, jakiej są płci, a star­si ucznio­wie pro­sze­ni są o okre­śle­nie, czy ich płeć jest taka sama, jak płeć, któ­ra zosta­ła im przy­pi­sa­na przy uro­dze­niu — insy­nu­ując, że mogą być róż­ne. Ten sam blok pytań zawie­ra defi­ni­cję, któ­ra stwier­dza: „Toż­sa­mość płcio­wa odno­si się do wewnętrz­ne­go poczu­cia oso­by lub poczu­cia bycia kobie­tą, męż­czy­zną, oby­dwoj­giem, ani lub nigdzie w spek­trum płci, co może, ale nie musi być takie samo jak czy­jaś płeć biologiczna”.

Obec­nie w Onta­rio ucznio­wie uczą się pro­gra­mu edu­ka­cji sek­su­al­nej w ramach wycho­wa­nia fizycz­ne­go, któ­ry został ogło­szo­ny przez rząd Douga For­da w 2019 roku. Ford obie­cał przed­sta­wić mniej rady­kal­ny pro­gram, któ­ry miał być odej­ściem od poprzed­niej wer­sji, jed­nak kie­dy   rząd opu­bli­ko­wał nowy pro­gram w 2019 r., kry­ty­cy twier­dzi­li, że nie zmie­nił się on zna­czą­co. W wer­sji Douga For­da małe dzie­ci wciąż są uczo­ne nowej teo­rii płci.

 

za life­si­te