Praw­nik imi­gra­cyj­ny z Buf­fa­lo, Mat­thew Kol­ken, zło­żył wnio­ski o azyl dla kil­ku Kana­dyj­czy­ków, któ­rzy mają nadzie­ję opu­ścić kraj na sta­łe z powo­du poli­ty­ki pan­de­micz­nej pre­mie­ra Justi­na Tru­de­au czy­ta­my na por­ta­lu True North.

W eks­klu­zyw­nym wywia­dzie dla True North, Kol­ken, były dyrek­tor Rady   Ame­ry­kań­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Praw­ni­ków Imi­gra­cyj­nych, wyja­śnił, że jego klien­ci oba­wia­ją się prze­śla­do­wań za nie­zasz­cze­pie­nie się, jeśli wró­cą do Kanady.

We wnio­sku stwier­dza się, że  oso­by nie­szcze­pio­ne padły ofia­rą prze­śla­do­wań przez zaję­ciem kont ban­ko­wych, utra­tę pra­cy lub przy­mu­so­wą kwarantannę.

Według US Citi­zen­ship and Immi­gra­tion Servi­ces oso­by ubie­ga­ją­ce się o azyl muszą zło­żyć wnio­sek w cią­gu jed­ne­go roku od przy­by­cia do kra­ju. Pod­sta­wą ubie­ga­nia się o azyl jest prze­śla­do­wa­nie ze wzglę­du na rasę, reli­gię, naro­do­wość, przy­na­leż­ność do okre­ślo­nej gru­py spo­łecz­nej lub poglą­dy polityczne.

 

Kol­ken stwier­dził, że jego klien­ci byli rów­nież „ śmier­tel­nie prze­ra­że­ni” tym, że rząd Tru­de­au uznał ich za ludzi, któ­rych nie moż­na tole­ro­wać za wypo­wia­da­nie się prze­ciw­ko naka­zom szczepień.