Rząd Onta­rio pro­po­nu­je nowe pra­wo, któ­re dało­by kie­row­com dostaw­czym i kurie­rom pra­wo do korzy­sta­nia z toa­let w fir­mach, z któ­rych odbie­ra­ją lub dostar­cza­ją przesyłki.

Mini­ster pra­cy Mon­te McNau­gh­ton powie­dział, że to zdro­wo­roz­sąd­ko­we roz­wią­za­nie, któ­re pozwa­la zacho­wać god­ność  pracowników.

Nie­któ­re fir­my umiesz­cza­ją zna­ki, takie jak   „toa­le­ty tyl­ko dla człon­ków per­so­ne­lu”, ale McNau­gh­ton powie­dział, że kie­row­cy cię­ża­ró­wek i kurie­rzy są prze­cież “człon­ka­mi personelu” .

Reklama

Sto­wa­rzy­sze­nie Trans­por­tu w Onta­rio z apro­ba­tą przy­ję­ło ogłoszenie.