Podróż­ni prze­kra­cza­ją­cy gra­ni­cę Kana­dy na lot­ni­sku Pear­so­na w Mis­sis­sau­ga omi­ja­ją nowe prze­pi­sy kwa­ran­tan­ny w hote­lach rzą­do­wych, po pro­stu wycho­dząc z lot­ni­ska po uka­ra­niu grzywną.

Poli­cja Regio­nu Peel potwier­dzi­ła, że ​​nie zatrzy­mu­je osób, któ­re opusz­cza­ją obszar przy­lo­tów odma­wia­jąc pod­da­nia się obo­wiąz­ko­we­mu testo­wi na COVID- 19 i uda­nia się do hote­lu kwa­ran­tan­no­we­go po przy­lo­cie i decy­du­ją się na karę grzyw­ny tań­szą niż koszt kwa­ran­tan­ny po czym idą do domu. Grzyw­ny są zwy­kle w prze­dzia­le 820 dol., pod­czas gdy pobyt w zatwier­dzo­nym hote­lu kwa­ran­tan­no­wym może kosz­to­wać do 2000 dol.

Poli­cja regio­nu Peel potwier­dzi­ła, że w ponie­dzia­łek mia­ło miej­sce kil­ka przy­pad­ków nie­prze­strze­ga­nia nowych prze­pi­sów, co skut­ko­wa­ło nało­że­niem grzy­wien “i inny­mi dzia­ła­nia­mi egzekucyjnymi”.

Poli­cja stwier­dzi­ła, że nie będzie zatrzy­my­wać osób, któ­re nie zasto­su­ją się do przepisów.

Nowe prze­pi­sy wyma­ga­ją od miesz­kań­ców przy­la­tu­ją­cych do Kana­dy, aby przed wej­ściem na pokład samo­lo­tu przed­sta­wi­li nega­tyw­ny wynik testu COVID i przy­stą­pi­li do kolej­ne­go testu po przylocie.

Po dru­gim teście miesz­kań­cy będą musie­li cze­kać w zatwier­dzo­nym hote­lu na wyni­ki testów.

Jeśli wyni­ki danej oso­by oka­żą się nega­tyw­ne po trzech dniach, będzie ona mogła pod­dać kwa­ran­tan­nie w domu przez peł­ne 14 dni, a kto uzy­ska pozy­tyw­ny wynik testu na COVID- 19, będzie musiał  pod­dać się kwa­ran­tan­nie w wyzna­czo­nych obiek­tach rządowych.

Urzęd­ni­cy rzą­do­wi powie­dzie­li, że ci, któ­rzy opusz­cza­ją lot­ni­sko bez testu lub kwa­ran­tan­ny w zatwier­dzo­nym hote­lu, któ­rzy nie są  uka­ra­ni grzyw­ną  muszą liczyć się z suro­wy­mi karami.
Pod­czas gdy podróż­ni mogą być w sta­nie unik­nąć obo­wiąz­ko­wej kwa­ran­tan­ny w hote­lu — któ­ra może kosz­to­wać do 2000 dol. za wyma­ga­ny trzy­dnio­wy pobyt — nie ozna­cza to, że Agen­cja Zdro­wia Publicz­ne­go nie będzie nakła­dać na nich kar z mocą wstecz­ną, powie­dział Akhil Mooken, rzecz­nik Peel Regio­nal Poli­ce. Grzyw­na może się­gać nawet 1800 dol. na oso­bę dziennie.

Rzecz­nik Zdro­wia Publicz­ne­go potwier­dził, że zgod­nie z usta­wą oso­bie, któ­ra nie pod­po­rząd­ku­je się obo­wiąz­ko­wej kwa­ran­tan­nie, gro­zi kara w mak­sy­mal­nej wyso­ko­ści 750 000 dol. i / lub sześć mie­się­cy pozba­wie­nia wol­no­ści. Wie­le osób uwa­ża, że prze­pi­sy te są nie­kon­sty­tu­cyj­ne i grzyw­ny będą odda­la­ne przez sądy.