Bru­ce (Xia­oyu) Liu z Kana­dy zajął I miej­sce w XVIII Mię­dzy­na­ro­do­wym Kon­kur­sie Pia­ni­stycz­nym im. Fry­de­ry­ka Cho­pi­na — podał w nocy ze śro­dy na czwar­tek dyrek­tor Naro­do­we­go Insty­tu­tu Fry­de­ry­ka Cho­pi­na Artur Szklener.

Kil­ka minut po 2 w nocy juro­rzy zeszli po scho­dach fil­har­mo­nii, by ogło­sić zebra­nym dzien­ni­ka­rzom swój wer­dykt. Dyrek­tor kon­kur­su Artur Szkle­ner powie­dział, że obra­do­wa­no wyjąt­ko­wo dłu­go, ponie­waż nie­ła­two było pod­jąć decyzję.

Lau­re­at pierw­sze­go miej­sca — Bru­ce (Xia­oyu) Liu z Kana­dy — mówił po ogło­sze­niu wer­dyk­tu: “Nie wiem co powie­dzieć. Tyle emo­cji… Jestem zaszczy­co­ny tą nagro­dą. Dzię­ku­ję juro­rom i mojej rodzi­nie”. “Kon­kur­sy poma­ga­ją muzy­kom roz­wi­jać się. Nie­któ­rzy mówią, że kon­kur­sy są nie dobre dla muzy­ków, ale mnie one inspi­ru­ją. “Jeśli masz pasję do cze­goś po pro­stu to rób. Nie patrz na innych, na to co mówią i myślą. Podą­żaj za tym, co uwa­żasz za dobre dla sie­bie. Na swo­jej dro­dze zawsze napo­tkasz poraż­ki, pro­ble­my i nega­tyw­ne oso­by, w takich momen­tach, musisz podą­żać dalej i nie pod­da­wać się” — powie­dział lau­re­at PAP po zagra­niu kon­cer­tu finałowego.

Bru­ce (Xia­oyu) Liu uro­dził się 8 maja 1997 r. w Pary­żu, ukoń­czył Kon­ser­wa­to­rium Muzycz­ne w Mont­re­alu w kla­sie Richar­da Ray­mon­da, a obec­nie kon­ty­nu­uje naukę pod kie­run­kiem Dang Thai Sona. Współ­pra­co­wał z taki­mi zespo­ła­mi, jak orkie­stry sym­fo­nicz­ne Cle­ve­land i Mont­re­alu, Orkie­stra Fil­har­mo­nii Izra­el­skiej, Orche­stra of the Ame­ri­cas, Came­ra­ta Jeru­sa­lem, dał serię kon­cer­tow z Chi­na NCPA Orchestra.

Ostat­nio odbył też dwa tour­ne­es po Chi­nach z Naro­do­wą Orkie­strą Sym­fo­nicz­ną Ukra­iny i Orkie­strą Sym­fo­nicz­ną Lwow­skiej Fil­har­mo­nii Obwo­do­wej, wystę­pu­jąc m.in. w pekiń­skich Natio­nal Cen­tre for the Per­for­ming Arts i Con­cert Hall oraz Orien­tal Arts Cen­ter w Szan­gha­ju, a tak­że z Orche­stre Lamo­ureux w Sal­le Gave­au. Jest lau­re­atem wie­lu mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sów pia­ni­stycz­nych, m.in. w Sen­dai, Mont­re­alu, Viseu i Tel Awiwie.

Dru­gie miej­sce w Kon­kur­sie Cho­pi­now­skim zaję­li ex aequo Ale­xan­der Gadjiev repre­zen­tu­ją­cy Wło­chy i Sło­we­nię oraz Kyohei Sori­ta z Japo­nii. Lau­re­atem trze­cie­go miej­sca jest Mar­tin Gar­cia Gar­cia z Hisz­pa­nii, czwar­tą nagro­dę otrzy­ma­li ex aequo Japon­ka Aimi Kobay­ashi oraz Polak Jakub Kusz­lik. Na pią­tym miej­scu upla­so­wał się Leono­ra Armel­li­ni z Włoch, a szó­ste miej­sce zajął JJ Jun Li Bui repre­zen­tu­ją­cy Kanadę.

Za naj­lep­sze wyko­na­nie sona­ty nagro­dzo­no Ale­xan­dra Gadjie­va, nagro­dę ufun­do­wał Kry­stian Zimer­man. Nagro­dę Pol­skie­go Radia za naj­lep­sze wyko­na­nie mazur­ków otrzy­mał Jakub Kusz­lik zaś lau­re­atem nagro­dy ufun­do­wa­nej przez Fil­har­mo­nię Naro­do­wą za naj­lep­sze wyko­na­nie kon­cer­tu został Mar­tin Gar­cia Garcia.

Zwy­cięz­ca kon­kur­su otrzy­ma 40 tys. euro od Pre­zy­den­ta RP. Dosta­nie rów­nież 500 tys. jenów (ok. 17 tys. zł) od Pre­zy­den­ta Mia­sta Hama­mat­su. Ponad­to Fil­har­mo­nia Naro­do­wa gwa­ran­tu­je nagro­dę 5 tys. euro za naj­lep­sze wyko­na­nie koncertu.

Fun­da­to­rem nagro­dy za dru­gie miej­sce w wyso­ko­ści 30 tys. euro jest Mar­sza­łek Sej­mu RP, zaś kwo­ta 20 tys. euro za trze­cie miej­sce pocho­dzi od Pre­ze­sa Rady Mini­strów. Lau­re­atom pierw­szych trzech miejsc na podium przy­słu­gu­ją meda­le: zło­ty, srebr­ny i brą­zo­wy. Lau­re­aci czwar­te­go, pią­te­go i szó­ste­go miej­sca otrzy­ma­ją odpo­wied­nio nagro­dy: 15 tys. euro (ufun­do­wa­ne przez Mini­stra Kul­tu­ry, Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go i Spor­tu), 10 tys. euro (ufun­do­wa­ne przez Mini­stra Spraw Zagra­nicz­nych) i 7 tys. euro wyzna­czo­ne przez Pre­zy­den­ta m.st. War­sza­wy. Pozo­sta­łym fina­li­stom zosta­ną przy­zna­ne wyróż­nie­nia po 4 tys. euro.

Z kolei na naj­młod­sze­go z fina­li­stów cze­ka nagro­da 10 tys. zło­tych i 100 euro ufun­do­wa­ne przez Zbi­gnie­wa Kaszu­bę. Nagro­da Fil­har­mo­nii Naro­do­wej za naj­lep­sze wyko­na­nie kon­cer­tu to 5 tys. euro, tyle samo co nagro­da Pol­skie­go Radia za naj­lep­sze wyko­na­nie mazur­ków, zaś nagro­da za naj­lep­sze wyko­na­nie sona­ty — 10 tys. euro.

Kon­cer­ty lau­re­atów odbę­dą się w czwar­tek w Teatrze Wiel­kim — Ope­rze Naro­do­wej, a w pią­tek i sobo­tę w Fil­har­mo­nii Naro­do­wej. (PAP)

Autor­ka: Olga Łozińska