W wywia­dzie dla litew­skiej tele­wi­zji pre­zy­dent Andrzej Duda pyta­ny o sytu­ację Pola­ków z Litwy pod­kre­ślił, że ma nadzie­ję, iż będą oni „przede wszyst­kim lojal­ny­mi oby­wa­te­la­mi litew­skie­go pań­stwa, bo to jest rzecz najważniejsza”.

Pod­czas swo­jej ofi­cjal­nej wizy­ty na Litwie, pre­zy­dent Andrzej Duda udzie­lił wywia­du pierw­sze­mu kana­ło­wi Litew­skiej Tele­wi­zji Publicz­nej LRT. Doty­czył on głów­nie tema­tów zwią­za­nych ze spo­rem na linii Pol­ska-UE, w tym pole­xi­tu, tzw. stref wol­nych od LGBT czy kry­zy­su migra­cyj­ne­go na gra­ni­cy z Bia­ło­ru­sią. Na samym koń­cu poja­wił się wątek doty­czą­cy sytu­acji Pola­ków z Litwy. Pro­wa­dzą­ca roz­mo­wę Ewe­li­na Mokrzec­ka powie­dzia­ła, że „sytu­acja litew­skich Pola­ków zawsze była kością nie­zgo­dy mię­dzy Wil­nem a War­sza­wą” i zapy­ta­ła pol­skie­go pre­zy­den­ta, jak oce­nia obec­nie sytu­ację Pola­ków na Litwie „pomi­mo wciąż nie­zre­ali­zo­wa­nych tzw. pol­skich postu­la­tów, czy­li pisow­nia imion i nazwisk, zwrot zie­mi, nazew­nic­two miej­sco­wo­ści w dwóch językach”.

Duda przy­znał, że „są kwe­stie, któ­re nie są łatwe”, ale zaraz zde­cy­do­wa­nie pod­kre­ślił, że teraz na Litwie w kon­tek­ście mniej­szo­ści pol­skiej „nie tyl­ko dużo się o tym mówi – w sen­sie pozy­tyw­nym – lecz tak­że są bar­dzo wyraź­ne dekla­ra­cje władz litew­skich, rzą­dzą­cych w tej chwi­li ugru­po­wań”.– Ma powstać nowa usta­wa doty­czą­ca mniej­szo­ści naro­do­wych. Mam nadzie­ję, że taka usta­wa powsta­nie – powie­dział pre­zy­dent. Dodał, że „jest też kwe­stia rze­czy­wi­ście pisow­ni nazwisk w tej chwi­li – moż­na powie­dzieć – na sto­le deba­ty poli­tycz­nej” i zade­kla­ro­wał, że będzie nama­wiał litew­skie wła­dze do udzie­le­nia wspar­cia tym pro­jek­tom. Jed­no­cze­śnie przy­znał, że w tych kwe­stiach nie ma żad­nych więk­szych oczekiwań:

– I mam nadzie­ję, że one w spo­sób spo­koj­ny zosta­ną przy­ję­te. Nie mam tu żad­nych więk­szych ocze­ki­wań. Cie­szę się, że ta spra­wa jest, że jest reali­zo­wa­na. Będę zado­wo­lo­ny, jeże­li zosta­nie zre­ali­zo­wa­na, bo jest to rze­czy­wi­ście waż­ne dla Polaków.

Andrzej Duda powie­dział też, że „po dru­giej stro­nie naszej gra­ni­cy – na szczę­ście dziś sym­bo­licz­nej – mniej­szość litew­ska ma zapew­nio­ne wszyst­kie te pra­wa i moż­li­wo­ści”. Wyra­ził nadzie­ję, że na Litwie będzie tak samo w odnie­sie­niu do mniej­szo­ści polskiej.

– Bar­dzo moc­no chcę pod­kre­ślić, że mam nadzie­ję, że miesz­ka­ją­cy tu Pola­cy będą przede wszyst­kim lojal­ny­mi oby­wa­te­la­mi litew­skie­go pań­stwa, bo to jest rzecz naj­waż­niej­sza – powie­dział pre­zy­dent Duda.

Dodaj­my, że pod­czas wcze­śniej­szej wizy­ty na Litwie, pol­ski pre­zy­dent udzie­lił ofi­cjal­ne­go wywia­du sta­cji TVP Wil­no. Tym razem nie uczy­nił tego, zde­cy­do­wał się na roz­mo­wę z litew­ską sta­cją pań­stwo­wą. W tam­tym wywia­dzie dla TVP Wil­no pre­zy­dent Andrzej Duda zachwa­lał stan rela­cji pol­sko-litew­skich i pro­jekt Trój­mo­rza. Jed­no­cze­śnie uchy­lał się od wyra­że­nia jasne­go sta­no­wi­ska ws. pro­ble­mów Pola­ków z Litwy, okre­śla­jąc ich mia­nem „osób mają­cych pol­skie korze­nie”. Jego zda­niem „wie­le kwe­stii prze­sta­nie być pro­ble­ma­tycz­nych, jeże­li spo­łe­czeń­stwa poczu­ją korzyść pły­ną­cą ze wza­jem­nych rela­cji”. Zazna­czył też, że skła­dał wień­ce „na gro­bach boha­te­rów Litwy i wal­ki o nie­pod­le­głość pań­stwa litewskiego”.

W ofi­cjal­nych rela­cjach stro­ny pol­skiej z wizy­ty nie ma infor­ma­cji o jakim­kol­wiek spo­tka­niu pol­skie­go pre­zy­den­ta z przed­sta­wi­cie­la­mi Pola­ków z Litwy. Poda­no jedy­nie, że Pierw­sze Damy Pol­ski i Litwy odwie­dzi­ły pol­skie Gim­na­zjum im. Szy­mo­na Konar­skie­go w Wilnie.

W ramach swo­jej dwu­dnio­wej wizy­ty na Litwie, pre­zy­dent Andrzej Duda w śro­dę wziął udział w Litew­skiej Naro­do­wej Kon­fe­ren­cji Bez­pie­czeń­stwa 2021.

prezydent.pl / Kresy.pl