Jeśli jesteś w peł­ni zaszcze­pio­ny prze­ciw­ko Covi­do­wi, następ­nym kro­kiem w celu popra­wy  odpor­no­ści może być  zła­pa­nie wiru­sa. Teraz, gdy więk­szość ludzi jest zaszcze­pio­na, eks­per­ci mówią , że musi­my przy­go­to­wać się na zła­pa­nie wiru­sa — czy­ta­my w The Courier Mail.

Argu­ment jest taki, że jeśli  zła­pie­my Covi­da po szcze­pie­niu, jest mało praw­do­po­dob­ne, że poważ­nie zacho­ru­je­my lub pój­dzie­my do szpi­ta­la, (choć i to się zda­rza) a zara­że­nie wiru­sem jesz­cze bar­dziej zwięk­szy naszą odporność.

 

Reklama