147 pra­cow­ni­ków Sick Kids na bez­płat­nym urlopie

Świa­to­wej sła­wy szpi­tal dzie­cię­cy w Toron­to umie­ścił w czwar­tek 147 pra­cow­ni­ków na bez­płat­nym urlo­pie w związ­ku z ich sta­tu­sem szczepień

147, według rzecz­ni­ka szpi­ta­la Jes­sa­mi­ne Luck, repre­zen­tu­je nie­wiel­ką licz­bę z 8258 pra­cow­ni­ków szpi­ta­la, z któ­rych 98,2% jest w peł­ni zaszczepionych.

Powie­dział Luck: „Nie­któ­rzy pra­cow­ni­cy nadal skła­da­ją doku­men­ty potwier­dza­ją­ce szcze­pie­nia, więc prze­wi­du­je­my, że licz­ba pra­cow­ni­ków na urlo­pach zmniej­szy się w nad­cho­dzą­cych dniach”.

reklama

Doda­ła, że ​​oko­ło 19,1% ze 147 otrzy­ma­ło pierw­szą daw­kę szcze­pion­ki COVID-19.

„Mamy nadzie­ję, że każ­dy czło­nek per­so­ne­lu, któ­ry obec­nie nie jest w peł­ni zaszcze­pio­ny, zosta­nie w peł­ni zaszcze­pio­ny przy naj­bliż­szej okazji.
Doda­ła, że ​​nie­obec­ność osób prze­by­wa­ją­cych na urlo­pach bez­płat­nych nie zakłó­ci żad­ne­go ele­men­tu opie­ki nad pacjen­tem w placówce.

Sick Kids, wraz z inny­mi pla­ców­ka­mi pedia­trycz­ny­mi CHEO w Otta­wie i Hol­land Blo­orview z Toron­to, poin­for­mo­wa­ły, że nie dopusz­czą żad­nych zamien­nych opcji zamiast szczepionki

Oko­ło 70% pacjen­tów we wszyst­kich trzech szpi­ta­lach ma mniej niż 12 lat i jest zbyt mło­dych, aby móc się obec­nie szczepić.

Nie­któ­re szpi­ta­le zezwa­la­ją na regu­lar­ne bada­nie anty­ge­nu per­so­ne­lu, któ­ry nie jest zaszcze­pio­ny. We wto­rek naukow­cy, któ­rzy dora­dza­ją pre­mie­ro­wi Onta­rio dora­dzi­li wpro­wa­dze­nie szcze­pień dla wszyst­kich pra­cow­ni­ków szpitala.