W związ­ku z sil­ny­mi wia­tra­mi i burza­mi prze­cho­dzą­cy­mi nad połu­dnio­wym wybrze­żem Kolum­bii Bry­tyj­skiej w ponie­dzia­łek odwo­ła­no kur­so­wa­nie pro­mów mię­dzy sta­łym lądem i Van­co­uver Island. Wiatr zry­wał linie ener­ge­tycz­ne, tak że ponad 11 000 domów w nie­dzie­lę w nocy nie mia­ło prą­du. Ponad 3000 z nich znaj­do­wa­ło się na Van­co­uver Island, a pra­wie 7000 w rejo­nach Lower Main­land i Sun­shi­ne Coast. Eki­py B.C. Hydro usu­wa­ły poła­ma­ne gałę­zie, wymie­nia­ły prze­wo­dy, a nawet sta­wia­ły nowe słu­py i stop­nio­wo przy­wra­ca­ły zasilanie.

Sto­sun­ko­wo naj­mniej awa­rii odno­to­wa­no w Lower Main­land. Tutaj wiatr i ulew­ny deszcz nie były tak gwał­tow­ne jak zapowiadano.

Jeśli cho­dzi o pro­my, to odwo­ła­nych było ponad dwa­dzie­ścia rej­sów. Nie obsłu­gi­wa­no tras mię­dzy Metro Van­co­uver i Van­co­uver Island, a tak­że po Hor­se­shoe Bay, do Duke Point i Gulf Islands oraz po Comox i Powell River.

Reklama

Envi­ron­ment Cana­da wzno­wi­ło w ponie­dzia­łek ostrze­że­nia o wie­trze dla wybrze­ża Van­co­uver Island, Gre­ater Vic­to­ria, Sun­shi­ne Coast, Gulf Islands i Metro Van­co­uver. Na eks­po­no­wa­nych tere­nach pręd­kość wia­tru mia­ła docho­dzić do 100 km/h. Mete­oro­log Johan­na Wag­staf­fe mówi­ła, że wiatr może utrzy­mać się do wie­czo­ra. Wichu­ra róż­ni się od dotych­cza­so­wych tym, że trwa dwa dni. Wcze­śniej takie zja­wi­ska utrzy­my­wa­ły się przez kil­ka godzin. “Wiatr może nie jest naj­sil­niej­szy, jaki odno­to­wa­no na połu­dnio­wym wybrze­żu, ale wie­je napraw­dę dłu­go”. Jest następ­stwem “bom­by pogo­do­wej” znaj­du­ją­cej się kil­ka kilo­me­trów od wybrze­ża pro­win­cji. To układ niskie­go ciśnie­nia, któ­ry szyb­ko pogłę­biał się prze­ci­na­jąc Oce­an Spokojny.