Przed­sta­wia­my poni­żej stresz­cze­nie doku­men­tu zamiesz­czo­ne­go na stro­nach Cana­dian Covid Care Allian­ce na temat szcze­pień dzie­ci autor­stwa pro­fe­so­ra uni­wer­sy­te­tu Guelph Byram Bri­dlea www.canadiancovidcarealliance. org

Dla­cze­go rodzi­ce, nasto­lat­ki i dzie­ci powin­ni kwe­stio­no­wać zasad­ność szcze­pie­nia COVID-19

U więk­szo­ści kana­dyj­skich dzie­ci i mło­dzie­ży nie ma bez­po­śred­nie­go zagro­że­nia  COVID-19 o cięż­kim przebiegu .
Do 28 maja 2021 r. odno­to­wa­no 259 308 potwier­dzo­nych przy­pad­ków infek­cji SARS-CoV‑2 u Kana­dyj­czy­ków w wie­ku 19 lat i młod­szych. Spo­śród nich 0,48% hospi­ta­li­zo­wa­no, 0,06% przy­ję­to na OIT, a 0,004% zmarło1. Gry­pa sezo­no­wa jest powią­za­na z cięż­szym prze­bie­giem niż COVID-19.2

REKLAMA

Dane kli­nicz­ne fir­my Pfi­zer BioN­Tech u dzie­ci są ogra­ni­czo­ne i nie dostar­cza­ją infor­ma­cji na temat rzad­kich, ale poważ­nych dzia­łań nie­po­żą­da­nych ani dłu­go­ter­mi­no­we­go bez­pie­czeń­stwa i skuteczności.

Bada­nie fir­my Pfi­zer BioN­Tech obję­ło 2260 dzie­ci i mło­dzie­ży w wie­ku 12–15 lat, z któ­rych 1131 otrzy­ma­ło szcze­pion­kę. Jest to bar­dzo mała licz­ba nasto­lat­ków i nie pozwa­la na oce­nę rzad­kich, ale poważ­nych skut­ków ubocz­nych, takich jak skut­ki, któ­re mogą wystą­pić tyl­ko u 1:5000 nasto­lat­ków. Ponad­to, ponie­waż więk­szość nasto­lat­ków obser­wo­wa­na była tyl­ko przez 1 lub 2 mie­sią­ce po dru­giej daw­ce, nie ma danych potwier­dza­ją­cych dłu­go­ter­mi­no­we bezpieczeństwo.

Wszyst­kie szcze­pion­ki prze­ciw­ko COVID-19 w Kana­dzie są „dozwo­lo­ne na mocy naka­zów tym­cza­so­wych”. “Autho­ri­zed under Inte­rim Orders”.
Ozna­cza to, że dal­sze sto­so­wa­nie eks­pe­ry­men­tal­nych szcze­pio­nek jest uza­leż­nio­ne od zebra­nia dodat­ko­wych danych z trwa­ją­ce­go bada­nia Pfi­zer BioN­Tech, a tak­że innych sys­te­mów nad­zo­ru, w tym badań, w któ­rych bada­na jest kana­dyj­ska mło­dzież zapro­szo­na  do zare­je­stro­wa­nia się w momen­cie szcze­pie­nia w celu oce­ny bez­pie­czeń­stwa i sku­tecz­no­ści szczepionek.

Szcze­pion­ki COVID-19 dopusz­czo­ne do sto­so­wa­nia w Kana­dzie powo­du­ją wytwa­rza­nie biał­ka kol­ca wirusa.
Szcze­pion­ka Pfi­zer BioN­Tech jest wstrzy­ki­wa­na w mię­sień bar­ko­wy. Przy­ję­to, że w tym miej­scu w bia­łych krwin­kach zacho­dzi pro­duk­cja biał­ka kol­cza­ste­go , a następ­nie komór­ki te pre­zen­tu­ją biał­ko kol­ce na swo­jej powierzch­ni, aby mogła zajść peł­na odpo­wiedź immu­no­lo­gicz­na . Jed­nak komór­ki mię­śni i innych narzą­dów mogą rów­nież wyka­zy­wać obec­ność szczepionki

Zało­żo­no, że biał­ka kol­cza­ste nie tra­fia­ją do krwio­obie­gu; jest to jednak
kwe­stio­no­wa­ne przez ostat­nie badania.
Oga­ta i wsp., 20213 donie­śli o wykry­ciu biał­ka wypu­stek w oso­czu 3 z 13 mło­dych pra­cow­ni­ków służ­by zdro­wia po zaszcze­pie­niu szcze­pion­ką Moder­na mRNA-1273. Na pod­sta­wie prze­glą­du danych uzu­peł­nia­ją­cych Oga­ta ist­nie­ją dowo­dy na to, że biał­ko kol­ca moż­na wykryć nawet 28 dni po szcze­pie­niu. Dane są ogra­ni­czo­ne i uza­sad­nia­ją dalsze
bada­nia zarów­no szcze­pio­nek Moder­na, jak i Pfi­zer BioN­Tech COVID-19.

Ostat­nie bada­nia wska­zu­ją, że samo kol­ce biał­ko­we może być poten­cjal­nie szkodliwe.
Ostat­nie badania4 suge­ru­ją, że biał­ko wypu­stek wytwa­rza­ne w odpo­wie­dzi na szcze­pie­nie może wią­zać się i oddzia­ły­wać z róż­ny­mi komór­ka­mi w całym cie­le za pośred­nic­twem ich recep­to­rów ACE2, poten­cjal­nie powo­du­jąc uszko­dze­nie róż­nych tka­nek i narzą­dów. To
ryzy­ko, bez wzglę­du na spo­sób teo­re­tycz­ny, muszą zostać zba­da­ne przed szcze­pie­niem dzie­ci i młodzieży.

Health Cana­da zatwier­dzi­ło szcze­pion­ki COVID-19 bez badań bio­dy­stry­bu­cji i far­ma­ko­ki­ne­ty­ki biał­ka kol­ca wirusa.
Bio­rąc pod uwa­gę oba­wy doty­czą­ce biał­ka kol­cza­ste­go, waż­ne jest, aby­śmy w peł­ni rozumieli:
 któ­re komór­ki są fak­tycz­nie zaan­ga­żo­wa­ne w pro­duk­cję biał­ka kol­cza­ste­go, bio­rąc pod uwa­gę, że wła­sne bada­nie fir­my Pfi­zer przed­ło­żo­ne wła­dzom japoń­skim poka­zu­je osa­dza­nie się nano­czą­ste­czek szcze­pion­ko­wych w róż­nych tkan­kach i organach5;
 czy biał­ko kol­cza­ste uzy­sku­je dostęp do ukła­du krą­że­nia, a jeśli tak, to na jak długo;
 czy biał­ko kol­ca prze­kra­cza barie­rę krew-mózg;
 czy biał­ko kol­ce zakłó­ca pro­duk­cję nasie­nia lub owulację,
 czy biał­ko kol­ca prze­ni­ka przez łoży­sko i wpły­wa na roz­wi­ja­ją­ce się dziec­ko, lub
 czy biał­ko kol­ca jest wydzie­la­ne z mle­kiem matek karmiących.
Te same infor­ma­cje są potrzeb­ne dla pod­jed­nost­ki S1 biał­ka wypu­stek, czę­ści, któ­ra wią­że się z recep­to­ra­mi ACE2; i któ­ry został rów­nież wykry­ty w oso­czu osob­ni­ków po szcze­pie­niu mRNA-1273 (Moder­na) (Oga­ta i wsp., 2021).

Bada­nia tok­sycz­no­ści prze­pro­wa­dzo­ne ze szcze­pion­ką Pfi­zer BioN­Tech nie pozwa­la­ją na oce­nę bez­pie­czeń­stwa biał­ka kolczastego.
Cho­ciaż fir­ma Pfi­zer BioN­Tech prze­pro­wa­dzi­ła bada­nia tok­sycz­no­ści, w tym bada­nie tok­sycz­no­ści repro­duk­cyj­nej, jako model zwie­rzę­cy wyko­rzy­sta­no szczu­ry . Cho­ciaż szczu­ry mają recep­to­ry ACE2, recep­to­ry te mają bar­dzo niskie powi­no­wac­two wią­za­nia z biał­kiem kol­cza­stym. Spo­śród 14 oce­nia­nych gatun­ków ssaków6, recep­to­ry ACE2 szczu­rów i myszy mia­ły naj­niż­sze powi­no­wac­two wią­za­nia bia­łek wypu­stek, pod­czas gdy Recep­to­ry ACE2 u ludzi i małp rezus były naj­wyż­sze. Tak więc, cho­ciaż obec­ne bada­nia tok­sycz­no­ści dostar­cza­ją uży­tecz­nych infor­ma­cji na temat skład­ni­ków szcze­pio­nek, wciąż pozo­sta­ją pyta­nia doty­czą­ce bez­pie­czeń­stwa biał­ka kol­cza­ste­go, dla któ­re­go kodują.

Jeśli cho­dzi o nasze dzie­ci i mło­dzież, waż­ne jest, aby­śmy uważ­nie prze­strze­ga­li zasa­dy ostroż­no­ści . Dzie­ci i mło­dzież mają mini­mal­ne ryzy­ko cięż­kiej cho­ro­by i śmier­ci z powo­du COVID-19.
Ryzy­ko szcze­pień musi być w peł­ni zba­da­ne i zrozumiane.

Kana­dyj­czy­cy muszą kwe­stio­no­wać przy­spie­szo­ne i maso­we szcze­pie­nie wszyst­kich dzie­ci i mło­dzie­ży szcze­pion­ką, w przy­pad­ku któ­rej dane doty­czą­ce bio­dy­stry­bu­cji, far­ma­ko­ki­ne­ty­ki i bez­pie­czeń­stwa doty­czą­ce SARS-CoV‑2 mają kry­tycz­ne zna­cze­nie bra­ku­je biał­ka kolczastego.
Rząd kana­dyj­ski powi­nien zostać wezwa­ny do natych­mia­sto­we­go wstrzy­ma­nia pro­gra­mu maso­wych szcze­pień dzie­ci i mło­dzie­ży do cza­su, gdy te bada­nia zosta­ną prze­pro­wa­dzo­ne, a nie­pew­ność co do poten­cjal­nej pato­gen­no­ści biał­ka kol­cza­ste­go będzie mogła zostać rozwiązana.

 

całość tutaj https://www.canadiancovidcarealliance.org/wp-content/uploads/2021/06/2021–06-15-children_and_covid-19_vaccines_full_guide.pdf

 

1 https://health-infobase.canada.ca/covid-19/epidemiological-summary-covid-19-cases.html
2 https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/fluwatch/2018–2019/annual-report.html.
3 https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciab465/6279075

4 https://www.mdpi.com/2673- 527X / 1/1/4 ; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ PMC / Arty­ku­ły / PMC7827936 / ;
https://jhoonline. biomedcentral.com/articles/10. 1186/s13045-020–00954‑7
5 https://www.pmda.go.jp/drugs/ 2021/P20210212001/ 672212000_30300AMX00231_I100_1.pdf#page= 16
6 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32661139/