Rząd Onta­rio chce pomóc pra­cow­ni­kom w utrzy­ma­niu wła­ści­wej rów­no­wa­gi mię­dzy pra­cą a życiem rodzin­nym. Mini­ster pra­cy Mon­te McNau­gh­ton zapo­wie­dział wpro­wa­dze­nie usta­wy o “pra­wie do roz­łą­cze­nia”, któ­ra będzie doty­czyć firm zatrud­nia­ją­cych 25 lub wię­cej pra­cow­ni­ków. Usta­wa ma nakła­dać na nie obo­wią­zek opra­co­wa­nia prze­pi­sów wewnętrz­nych pozwa­la­ją­cych pra­cow­ni­kom na ode­rwa­nie się od pra­cy. Mogą one doty­czyć np. ocze­ki­wa­ne­go cza­su odpo­wia­da­nia na maile i zachę­ca­nia pra­cow­ni­ków do sto­so­wa­nia powia­do­mień o prze­by­wa­niu poza biurem.

Poza tym rząd zapo­wia­da, że usta­wa, zwa­na Wor­king for Wor­kers Act, będzie zaka­zy­wać pra­co­daw­com uży­wa­nia umów o zaka­zie kon­ku­ren­cji. Tego typu kon­trak­ty czę­sto ogra­ni­cza­ją moż­li­wość podej­mo­wa­nia przez pra­cow­ni­ka nowej pra­cy u inne­go pra­co­daw­cy, ale w tej samej dzie­dzi­nie. Według mini­stra McNau­gh­to­na takie ogra­ni­cze­nia są niesprawiedliwe.

W usta­wie poja­wia­ją się też zapi­sy likwi­du­ją­ce barie­ry dla pra­cow­ni­ków wyszko­lo­nych za gra­ni­cą oraz naka­zu­ją­ce udzie­le­nie dostę­pu do toa­le­ty kurie­rom i dostawcom.

Reklama