Na dwa tygo­dnie przed wpro­wa­dze­niem nowe­go wymo­gu szcze­pień dla więk­szo­ści zagra­nicz­nych podróż­nych uda­ją­cych się do USA, admi­ni­stra­cja Bide­na poda­ła nowe szcze­gó­ły doty­czą­ce podró­ży lot­ni­czych w cza­sach COVID-19, w tym zwol­nie­nia dla dzie­ci i nowe fede­ral­ne wymo­gi doty­czą­ce moni­to­ro­wa­nia kontaktów.

Od 8 listo­pa­da oso­by doro­słe z zagra­ni­cy, nie­imi­gran­ci, podró­żu­ją­cy do Sta­nów Zjed­no­czo­nych będą musie­li być w peł­ni zaszcze­pie­ni prze­ciw­ko COVID-19, a wszy­scy podróż­ni będą musie­li przejść testy na obec­ność wiru­sa przed wej­ściem na pokład samo­lo­tu lecą­ce­go do USA , z zaostrzo­ny­mi ogra­ni­cze­nia­mi dla osób, któ­re nie są w peł­ni zaszczepione.

Nowa poli­ty­ka poja­wia się, gdy admi­ni­stra­cja Bide­na odcho­dzi od szer­szych ogra­ni­czeń podró­żo­wa­nia.  Ogra­ni­cze­nia obo­wią­zu­ją­ce od począt­ku 2020 r., któ­re unie­moż­li­wia­ły więk­szo­ści cudzo­ziem­com podró­żo­wa­nie do Sta­nów Zjed­no­czo­nych z takich miejsc, jak Chi­ny, Indie, RPA, Bra­zy­lia i więk­sza część Euro­py,  wyga­sną 8 listopada.

Zgod­nie z nowy­mi zasa­da­mi oso­by nie­szcze­pio­ne będą musia­ły przed­sta­wić dowód nega­tyw­ne­go wyni­ku testu na COVID-19 wyko­na­ne­go w cią­gu jed­ne­go dnia od podró­ży, pod­czas gdy oso­by zaszcze­pio­ne będą mogły przed­sta­wić test wyko­na­ny w cią­gu trzech dni od podróży.

Dzie­ci i mło­dzież poni­żej 18 roku życia nie będą musia­ły być w peł­ni zaszcze­pio­ne, bio­rąc pod uwa­gę nie­spój­ność w glo­bal­nym wpro­wa­dza­niu szcze­pio­nek dla tej gru­py wie­ko­wej, ale dzie­ci w wie­ku co naj­mniej dwóch lat zosta­ną pod­da­ne tym samym zasa­dom bada­nia na COVID-19, co ich rodzic lub opiekun.

Admi­ni­stra­cja Bide­na współ­pra­cu­je z linia­mi lot­ni­czy­mi, któ­re będą zobo­wią­za­ne do egze­kwo­wa­nia nowych pro­ce­dur w celu wyja­śnie­nia nowych zasad, aby mogły przy­go­to­wać się do ich wdrożenia.

Linie lot­ni­cze będą zobo­wią­za­ne do wery­fi­ko­wa­nia reje­strów szcze­pień i spraw­dza­nia  ich z doku­men­ta­mi toż­sa­mo­ści. Będą rów­nież musia­ły upew­nić się, że wyko­na­ne szcze­pie­nia znaj­du­ją się na zatwier­dzo­nej liście Agen­cji ds. Żyw­no­ści i Leków lub Świa­to­wej Orga­ni­za­cji Zdro­wia. Mie­sza­nie i dopa­so­wy­wa­nie zatwier­dzo­nych szcze­pień jest dozwolone.

Funk­cjo­na­riu­sze ds. kwa­ran­tan­ny z ame­ry­kań­skie­go Cen­trum Kon­tro­li i Zapo­bie­ga­nia Cho­ro­bom będą spraw­dzać pasa­że­rów po przy­by­ciu do USA pod kątem zgod­no­ści, tych danych. Linie lot­ni­cze, któ­re nie egze­kwu­ją wyma­gań, mogą pod­le­gać karom w wyso­ko­ści pra­wie 35 000 USD za naru­sze­nie.

Admi­ni­stra­cja ogło­si­ła ogra­ni­czo­ne wyjąt­ki od wymo­gu szcze­pień, w tym dzie­ci, oso­by, któ­re bra­ły udział w bada­niach kli­nicz­nych COVID-19, oso­by któ­re mają medycz­ne powo­dy, by się nie zaszcze­pić, lub pocho­dzą z kra­ju, w któ­rym szcze­pion­ki nie są powszech­nie dostępne. 

Admi­ni­stra­cja poda­ła, że ​​nie­szcze­pie­ni miesz­kań­cy kra­jów, w któ­rych wskaź­nik szcze­pień jest niż­szy niż 10 pro­cent doro­słych, mogą zostać przy­ję­ci do Sta­nów Zjed­no­czo­nych na pod­sta­wie ofi­cjal­ne­go  listu zezwa­la­ją­ce­go na podróż w pil­nych celach nie­zwią­za­nych z turystyką.

CDC wyma­ga rów­nież od linii lot­ni­czych zbie­ra­nia danych kon­tak­to­wych od mię­dzy­na­ro­do­wych podróż­nych  nie­za­leż­nie od sta­tu­su szcze­pie­nia, aby uła­twić śle­dze­nie kontaktów.