W tym roku nie­któ­re mia­sta posta­no­wi­ły zor­ga­ni­zo­wać uro­czy­sto­ści z oka­zji Remem­bran­ce Day. Kto chce, będzie mógł uczest­ni­czyć w nich oso­bi­ście i w ten spo­sób oddać hołd pole­głym, wete­ra­nom i tym, któ­rzy teraz słu­żą w wojsku.

Otta­wa

Roy­al Cana­dian Legion zapra­sza na naro­do­wą cere­mo­nię przy Natio­nal War Memo­rial w cen­trum mia­sta na godzi­nę 10:45. Zor­ga­ni­zo­wa­nie uro­czy­sto­ści było moż­li­we dzię­ki zmia­nie w ogra­ni­cze­niach gro­ma­dze­nia się wpro­wa­dzo­nych przez pro­win­cję i wła­dze mia­sta. Przy­by­li będą musie­li nosić masecz­ki i prze­strze­gać zasad utrzy­ma­nia dystan­su społecznego.

Zosta­nie ode­gra­ny Last Post, pamięć żoł­nie­rzy będzie uczczo­na dwo­ma minu­ta­mi ciszy, zło­żo­ne zosta­ną wień­ce. Uro­czy­stość będzie trans­mi­to­wa­na w tele­wi­zji i mediach spo­łecz­no­ścio­wych. Od 7 rano do 1 po połu­dniu zamknię­te będą uli­ce przy­le­ga­ją­ce do pla­cu z pomnikiem.

Toron­to

Uro­czy­sto­ści w mie­ście będą orga­ni­zo­wa­ne o 10:45. Pla­no­wa­ne są cere­mo­nie przy ceno­ta­fie koło sta­re­go budyn­ku ratu­sza, przy Eto­bi­co­ke Civic Cen­tre i Scar­bo­ro­ugh War Memo­rial. Będą trans­mi­to­wa­ne na kana­le YouTu­be mia­sta oraz w lokal­nej tele­wi­zji od godzi­ny 10:55. Wła­dze mia­sta zachę­ca­ją oso­by, któ­re będą chcia­ły oso­bi­ście uczest­ni­czyć w uro­czy­sto­ściach, do nosze­nia mase­czek, jeśli nie będzie moż­li­we utrzy­ma­nie dystan­su dwóch metrów od innych.

O godzi­nie 11:00 na dwie minu­ty zatrzy­ma­ją się wszyst­kie pojaz­dy TTC. Przed Remem­bran­ce Day w oknach poja­wią się tablicz­ki “Lest We For­get”. Sym­bol City of Toron­to 11 listo­pa­da zmie­ni kolor na czerwony.

Edmon­ton

Wła­dze Edmon­ton pla­nu­ją krót­ką cere­mo­nię przy ceno­ta­fie koło ratu­sza. Nie będzie uro­czy­sto­ści w pomiesz­cze­niach, tyl­ko na świe­żym powie­trzu. Od godzi­ny 10:40 uczest­ni­cy będą musie­li prze­strze­gać takich samych zasad jak w Toron­to i Otta­wie (maski i dystans). 11 listo­pa­da wete­ra­ni i człon­ko­wie armii w mun­du­rach posia­da­ją­cy kar­ty iden­ty­fi­ka­cyj­ne będą mogli jeź­dzić komu­ni­ka­cją miej­ską bez­płat­nie. Pojaz­dy trans­por­tu publicz­ne­go o 11 zatrzy­ma­ją się na minu­tę, “jeśli będzie to bez­piecz­ne”. Uro­czy­sto­ści nie będzie na miej­skich cmentarzach.

Cal­ga­ry

Więk­szość uro­czy­sto­ści ma być prze­pro­wa­dzo­nych w spo­sób wir­tu­al­ny. Tyl­ko na nie­któ­re będzie moż­na nor­mal­nie przyjść, m.in. w Mili­ta­ry Museums. Przed wej­ściem na teren muzeum trze­ba będzie jed­nak oka­zać dowód podwój­ne­go szcze­pie­nia. Uro­czy­sto­ści wir­tu­al­ne odbę­dą się w Han­gar Fli­ght Museum i w sie­dzi­bie głów­nej Cana­dian Pacific.

Van­co­uver

Po raz dru­gi z rzę­du w spo­sób wir­tu­al­ny będzie obcho­dzo­ny Remem­bran­ce Day na Vic­to­ry Squ­are. Nor­mal­nie uro­czy­sto­ści te przy­cią­ga­ły tysią­ce widzów. Teraz trans­mi­sja roz­pocz­nie się o 10:30. Lynn Val­ley Legion z North Van­co­uver orga­ni­zu­je krót­ką uro­czy­stość na świe­żym powie­trzu o godzi­nie 10:50. Publicz­ność będzie pro­szo­na o zaję­cie miejsc po dru­giej stro­nie uli­cy i prze­strze­ga­nie pro­to­ko­łów zwią­za­nych z COVID-19. Wień­ce będą poło­żo­ne wcześniej.

Mont­re­al

West­mo­unt i Mont­re­al West świę­to­wa­ły Remem­bran­ce Day w ubie­gły week­end. Głów­ne wyda­rze­nia na Pla­ce du Cana­da odbę­dą się 11 listo­pa­da o 11, ale będą zamknię­te dla publiczności.

War­to pamię­tać, że w tym roku mija 100 lat od powsta­nia sym­bo­lu macz­ka, któ­re­go autor­ka Mada­me Anna Guerin inspi­ro­wa­ła się wier­szem Joh­na McCrae “In Flan­ders Fields”.