Lake­view Vil­la­ge: Wiel­kie osie­dle w pobli­żu oczysz­czal­ni ścieków

Ponad 8000 jed­no­stek miesz­kal­nych Lake­view Vil­la­ge zosta­ło zatwier­dzo­nych przez komi­sję pla­no­wa­nia mia­sta  Mississauga
Część zabu­do­wy zosta­ła jed­nak wstrzy­ma­na z powo­du obaw o złe zapa­chy z pobli­skiej oczysz­czal­ni ście­ków Peel.

Tak czte­ry lata temu tere­ny prze­zna­czo­ne pod zabu­do­wę wyglą­da­ły z pokła­du dro­na Gońca

Osie­dle Lake­view Vil­la­ge na 71,6‑hektarach przy 1082 Lake­sho­re Rd. E. i 800 Hydro Rd. zosta­ła zatwier­dzo­na przez komi­sję pla­ni­stycz­ną Mis­sis­sau­ga w ponie­dzia­łek, 8 listo­pa­da, a per­so­nel mia­sta zale­cił, aby pro­jekt był kon­ty­nu­owa­ny z kil­ko­ma zastrze­że­nia­mi  w celu roz­wią­za­nia nie­roz­strzy­gnię­tych problemów.

Bur­mistrz Mis­sis­sau­ga, Bon­nie Crom­bie, powie­dzia­ła na spo­tka­niu, że jest „nie­sa­mo­wi­cie dum­na” z pro­jek­tu i jest to wynik wie­lo­let­nich kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych w celu   wyko­rzy­sta­nia 177-akro­we­go tere­nu byłej elek­trow­ni węglo­wej Onta­rio Power Generation .

„Tu nie tak daw­no temu była elek­trow­nia, a teraz będzie­my mieć pięk­ną zabu­do­wę o róż­nym prze­zna­cze­niu” – powiedziała.

Lokal­na gru­pa miesz­kań­ców Lake­view Rate­pay­ers Asso­cia­tion (LRA) zgło­si­ła oba­wy doty­czą­ce wyso­ko­ści budyn­ków w połu­dnio­wej czę­ści pro­jek­tu w szcze­gól­no­ści wzy­wa­jąc do obni­że­nia pro­po­no­wa­nej 24-pię­tro­we­go wie­żow­ca w połu­dnio­wo-zachod­nim naroż­ni­ku osie­dla do 12-kondygnacji .

Zgod­nie z rapor­tem służb miej­skich, zastrze­że­nia doty­czą „hała­su, zapa­chu i komunikacji”.

Poni­żej pobli­ska oczysz­czal­nia ścieków:

Pla­no­wa­na „dziel­ni­ca inno­wa­cji” o powierzch­ni 1,5 milio­na stóp kwa­dra­to­wych w Lake­view Vil­la­ge powsta­nie do cza­su ukoń­cze­nia szyb­kich pasów auto­bu­so­wych na Lake­sho­re Road East, co ma nastą­pić w 2027 roku.

Nie­roz­strzy­gnię­ty pro­blem zapa­chu doty­czy oczysz­czal­ni ście­ków GE Booth w regio­nie Peel, któ­ra znaj­du­je się na wschod­nim krań­cu osie­dla. Według pra­cow­ni­ków mia­sta ist­nie­ją tym­cza­so­we środ­ki mają­ce na celu zła­go­dze­nie zapa­chów z oczysz­czal­ni, ale część inwe­sty­cji nadal będzie pod­le­gać „nie­ko­rzyst­nym warun­kom zapachowym”.