Po raz kolej­ny w tym roku Fede­ra­cja Polek w Kana­dzie ogni­wo 13 orga­ni­zu­je Świą­tecz­ną zbiór­kę żyw­no­ści, ubrań, środ­ków czy­sto­ści oraz zaba­wek dla ubo­gich rodzin z Rezer­wa­tu Six Nations. Potrze­by są ogrom­ne. W szcze­gól­no­ści zale­ży nam na zebra­niu jak naj­więk­szej ilo­ści żyw­no­ści. Zno­wu liczy­my na waszą pomoc!
Dona­cje będzie­my przyj­mo­wać do 9‑go grud­nia 2021.
Punk­ty zbiorcze:
Mis­sis­sau­ga — Ola 4165695346
Oakville/Burlington — Ania 9053996599
Bramp­ton — Mario­la 6473813478
Mil­ton — Kasia 6479925204
Toron­to — Mag­da 4169997205