Repor­taż Pal­lot­ti TV z Kamień­ca Podolskiego

Kie­dy otwo­rzy­ły się gra­ni­ce i powsta­ła die­ce­zja, z Pol­ski zaczę­li przy­jeż­dżać księ­ża i sio­stry zakon­ne, któ­rzy pod­trzy­my­wa­li wia­rę kato­lic­ka. Mowa o die­ce­zji kamienieckiej.
Zapra­sza­my na repor­taż ks. Łuka­sza Goła­sia SAC zre­ali­zo­wa­ny w Kamień­cu Podol­skim. W repor­ta­żu wystę­pu­je bp Leon Dubraw­ski, biskup kamieniecki.