Oko­ło dwóch milio­nów osób, któ­re nie zosta­ły w peł­ni zaszcze­pio­ne prze­ciw­ko Covid-19, zosta­ło  w Austrii pod­da­nych lock­dow­no­wi, ponie­waż kraj stoi w obli­czu gwał­tow­ne­go wzro­stu licz­by przypadków.

Oso­by nie­szcze­pio­ne będą mogły opu­ścić dom tyl­ko z kil­ku powo­dów, takich jak pra­ca lub zakup żywności.

Oko­ło 65% lud­no­ści Austrii jest w peł­ni zaszcze­pio­nych – jeden z naj­niż­szych wskaź­ni­ków w Euro­pie Zachodniej.

Tym­cza­sem sied­mio­dnio­wy wskaź­nik infek­cji wyno­si ponad 800 przy­pad­ków na 100 000 osób, co jest jed­nym z naj­wyż­szych w regionie.

Ogól­nie rzecz bio­rąc, Euro­pa ponow­nie sta­ła się obsza­rem naj­bar­dziej dotknię­tym pan­de­mią, a kil­ka kra­jów wpro­wa­dza ogra­ni­cze­nia i ostrze­ga przed wzro­stem licz­by przypadków

Jed­nak Wiel­ka Bry­ta­nia, któ­ra ma jeden z naj­wyż­szych wskaź­ni­ków infek­cji Covid, (oraz wyszcze­pia­nia — red) nie wpro­wa­dzi­ła jesz­cze ogra­ni­czeń, mimo że tam­tej­si eks­per­ci służ­by zdro­wia wzy­wa­ją do przy­wró­ce­nia   takich zasad jak obo­wiąz­ko­we zakry­wa­nie twa­rzy w zatło­czo­nych i zamknię­tych przestrzeniach.

Środ­ki wpro­wa­dzo­ne w Austrii w ponie­dzia­łek,  będą począt­ko­wo obo­wią­zy­wać przez 10 dni. Zwol­nio­ne będą dzie­ci poni­żej 12 roku życia oraz oso­by, któ­re nie­daw­no wyzdro­wia­ły z covid

W cią­gu week­en­du tysią­ce osób pro­te­sto­wa­ło w Wied­niu, macha­jąc trans­pa­ren­ta­mi z napi­sem: „Nasze cia­ła, nasza wol­ność decydowania”.

Oso­by  nie­zasz­cze­pio­ne nie mogły już odwie­dzać restau­ra­cji, fry­zje­rów i kin, ale teraz ocze­ku­je się, że zosta­ną w domu.

Poli­cja będzie prze­pro­wa­dzać wyryw­ko­we kon­tro­le w miej­scach publicz­nych w celu usta­le­nia sta­nu szcze­pień osób i nakła­dać grzyw­ny na oso­by przy­ła­pa­ne na łama­niu zasad.

Austriac­kie mini­ster­stwo zdro­wia twier­dzi, że każ­dy, kto naru­szy blo­ka­dę dla nie­szcze­pio­nych, może zostać uka­ra­ny grzyw­ną w wyso­ko­ści 500 euro  pod­czas gdy kara w wyso­ko­ści 1450 euro może zostać nało­żo­na za odmo­wę oka­za­nia sta­tu­su szczepień.

W sąsied­nich Niem­czech, gdzie mini­ster zdro­wia Jens Spahn ostrzegł przed pan­de­mią nie­szcze­pio­nych, rząd fede­ral­ny i przy­wód­cy lan­dów mają spo­tkać się jesz­cze w tym tygo­dniu, aby omó­wić moż­li­we nowe ograniczenia.

67,3% wskaź­nik szcze­pień w Niem­czech jest wyż­szy niż w Austrii, ale niewiele.

W Holan­dii w odpo­wie­dzi na gwał­tow­ny wzrost infek­cji wpro­wa­dzo­no środ­ki „lock­down-lite”, aby ogra­ni­czyć kon­tak­ty społeczne.

Środ­ki obej­mu­ją wcze­sne zamy­ka­nie restau­ra­cji i skle­pów oraz zakaz uczest­nic­twa widzów w wyda­rze­niach sportowych.

Oko­ło 84% doro­słych Holen­drów zosta­ło w peł­ni zaszcze­pio­nych. Więk­szość pacjen­tów w holen­der­skich szpi­ta­lach nie zosta­ła zaszczepiona.

Wskaź­ni­ki szcze­pień są znacz­nie niż­sze w nie­któ­rych kra­jach Euro­py Wschodniej.

Łotwa, gdzie 59% popu­la­cji jest w peł­ni zaszcze­pio­nych, ponow­nie nało­ży­ła w zeszłym mie­sią­cu blo­ka­dę i zabro­ni­ła pra­wo­daw­com, któ­rzy odmó­wi­li szcze­pie­nia, gło­so­wa­nia nad usta­wa­mi i bra­nia udzia­łu w deba­tach do poło­wy przy­szłe­go roku.

Według Our World In Data w Rosji tyl­ko oko­ło 35% popu­la­cji zosta­ło w peł­ni zaszcze­pio­nych. Pod koniec paź­dzier­ni­ka Moskwa zamknę­ła skle­py, restau­ra­cje i szko­ły w czę­ścio­wym zamknię­ciu, a robot­ni­kom przy­zna­no dzie­więć dni płat­ne­go urlo­pu na zapo­bie­ga­nie infekcjom.

Nie­któ­re inne kra­je rów­nież wpro­wa­dza­ją środ­ki mają­ce zasto­so­wa­nie tyl­ko do osób nie­szcze­pio­nych. W Austra­lii stan Queen­sland od 17 grud­nia zabro­ni nie­zasz­cze­pio­nym oso­bom wstę­pu do restau­ra­cji, pubów i imprez sportowych.

A Sin­ga­pur ogło­sił, że od grud­nia, ci, któ­rzy nie zosta­ną zaszcze­pie­ni z wybo­ru, będą musie­li pła­cić za wła­sne rachun­ki medyczne