Pre­mier Tru­de­au przy­znał we wto­rek, że rząd roz­wa­ża wpro­wa­dze­nie restryk­cji sani­tar­nych, by spo­wol­nić roz­prze­strze­nia­nie się warian­tu omi­kron. Omi­kron może być bar­dziej zakaź­ny niż dotych­cza­so­we muta­cje. Pre­mier pod­kre­ślał, że mamy obostrze­nia na gra­ni­cach, wyma­ga­my zaświad­czeń o szcze­pie­niu, testów przed wylo­tem i po przy­lo­cie (po przy­lo­cie kon­tro­la jest wyryw­ko­wa), ale może się oka­zać, że to jed­nak za mało. Tru­de­au nie prze­są­dzał jed­nak, czy obo­wiąz­ko­we testy po przy­lo­cie mogły­by być nową normą.

Część pre­mie­rów pro­win­cji – wśród nich Doug Ford –naci­ska na Otta­wę, by wpro­wa­dzić obo­wiąz­ko­we bada­nia po powro­cie dla wszyst­kich podróż­nych, nie­za­leż­nie od kra­ju wylotu.

We wto­rek Kana­da zre­zy­gno­wa­ła z wyma­ga­nia testu mole­ku­lar­ne­go przed powro­tem do Kana­dy w przy­pad­ku oby­wa­te­li kana­dyj­skich, któ­rzy wyjeż­dża­ją tyl­ko na krót­ko do Sta­nów Zjed­no­czo­nych. Doty­czy to wyjaz­dów nie dłuż­szych niż 72 godzi­ny. Nie wia­do­mo jed­nak, czy zwol­nie­nie będzie utrzy­ma­ne, gdy zacznie się sze­rzyć wariant omikron.

reklama

Wariant omi­kron jest kil­ku­krot­nie zmu­to­wa­ny, co może wpły­wać na zakaź­ność i odpor­ność na szcze­pion­ki. W wywia­dzie udzie­lo­nym bry­tyj­skie­mu Finan­cial Times CEO Moder­ny, Stépha­ne Ban­cel, przy­znał, że ist­nie­ją­ce szcze­pion­ki mogą być dużo mniej sku­tecz­ne wobec nowe­go warian­tu niż wobec dotychczasowych.