W swym kolej­nym wide­ofe­lie­to­nie Andrzej Kumor komen­tu­je nie­daw­ną cere­mo­nię odsło­nię­cia pomni­ka żoł­nie­rzy Pol­skich Sił Zbroj­nych na Zacho­dzie lot­ni­ków i per­so­ne­lu pomoc­ni­cze­go wal­czą­cych w Wiel­kiej Bry­ta­nii pod dowódz­twem RAF. Wal­czy­li­śmy za wła­sne pie­nią­dze bro­niąc Wiel­kiej Bry­ta­nii, któ­ra nie dość, że sprze­da­ła nas póź­niej w Jał­cie, to jesz­cze wysta­wi­ła rachu­nek co do gro­sza, nie prze­ka­zu­jąc też przy­pa­da­ją­cej na pol­skie siły ame­ry­kań­skiej pomo­cy udzie­la­nej w ramach Land-Leasu.