W trze­cim kwar­ta­le wzrost gospo­dar­czy wzrósł do 5,4 proc. w ska­li roku, poda­ło Sta­ti­stics Cana­da. Widać zmia­nę tren­du po tym, jak w dru­gim kwar­ta­le odno­to­wa­no spa­dek PKB. Uzy­ska­ny wynik w cią­gu trzech mie­się­cy od lip­ca do wrze­śnia był lep­szy niż spo­dzie­wa­li się ekonomiści.

Agen­cja sta­ty­stycz­na poda­ła, że wzrost wydat­ków kon­sump­cyj­nych budże­tów domo­wych w trze­cim kwar­ta­le był jed­nym z naj­więk­szych w histo­rii i prze­wyż­szył wzrost docho­du, któ­rym dys­po­no­wa­li Kana­dyj­czy­cy. Skut­kiem tego spadł poziom oszczęd­no­ści – z 14 do 11 proc.

Kana­dyj­czy­cy wyda­wa­li pie­nią­dze przede wszyst­kim na „usłu­gi pod­wyż­szo­ne­go kon­tak­tu”, takie jak restau­ra­cje i hote­le. To wła­śnie te sek­to­ry naj­bar­dziej przy­słu­ży­ły się do wzro­stu PKB.

reklama

Na koniec kwar­ta­łu, czy­li we wrze­śniu, gospo­dar­ka osią­gnę­ła wynik 0,1 proc. Ze wstęp­nych pro­gnoz wynik w paź­dzier­ni­ku wyno­sił 0,8 proc. Jed­no­cze­śnie ogól­na aktyw­ność eko­no­micz­na wciąż jest na pozio­mie o 0,5 proc. niż­szym niż w lutym 2020 roku.