Oko­ło 30 ratow­ni­ków medycz­nych z Otta­wy zosta­ło odwo­ła­nych z peł­nie­nia obo­wiąz­ków na pierw­szej linii, ponie­waż zabra­kło dla nich odpo­wied­nio dopa­so­wa­nych masek ochron­nych N95.

Gdy zaczę­ła się pan­de­mia, dra­stycz­nie wzro­sło zuży­cie masek 3M 1870+, będą­cych typem maski N95. Inny typ – 3M 1805 – nie przy­le­ga wła­ści­wie do twa­rzy nie­któ­rych ratow­ni­ków, któ­rzy mają mniej­sze gło­wy i węż­sze twa­rze. Ano­ni­mo­we źró­dło poda­je, że od poło­wy maja ratow­ni­cy, któ­rzy potrze­bo­wa­li masek typu 1870+ byli kie­ro­wa­ni do innych prac. Nie­któ­rzy na przy­kład wyna­ję­ty­mi samo­cho­da­mi dowo­zi­li wodę swo­im kole­gom pra­cu­ją­cym na pierw­szej linii. Byli też tacy, któ­rzy prak­tycz­nie zosta­li odsu­nię­ci od peł­nie­nia obo­wiąz­ków. Przez dwa mie­sią­ce dosta­wa­li wypła­tę, ale pra­co­wać nie mogli.

Antho­ny Di Mon­te, głów­ny mene­dżer służb ratun­ko­wych z City of Otta­wa, tłu­ma­czy, że więk­szość z 700 ratow­ni­ków medycz­nych może spo­koj­nie uży­wać masek 3M typ 1805. Nie­ste­ty w cza­sie pan­de­mii popyt na maski był olbrzy­mi i bar­dziej spe­cja­li­stycz­ne mode­le było wła­ści­wie nie do dosta­nia. Mniej­sze maski nor­mal­nie są pro­du­ko­wa­ne w mniej­szej ilości.

Pra­cow­ni­cy, któ­rzy potrze­bu­ją mniej­szych masek, mają mieć wkrót­ce dostęp do nowe­go typu masek N95, 3M 7500.

Jason Fra­ser z Cana­dian Union of Public Employ­ees pod­kre­śla, że “jeśli nie może­my się zabez­pie­czyć, nie może­my pra­co­wać i nie może­my wła­ści­wie zabez­pie­czać spo­łe­czeń­stwa”. Zwią­zek twier­dzi, że za zapew­nie­nie masek odpo­wia­da mia­sto, ale osta­tecz­nie odpo­wie­dzial­na jest pro­win­cja. Rzecz­nik pra­so­wy pro­win­cyj­ne­go mini­stra zdro­wia oświad­czył, że dosta­wy masek N95 „sta­bi­li­zu­ją się”, ale maski są wciąż trud­no dostępne.