Mimo 20 pro­cen­to­we­go spad­ku licz­by przy­pad­ków w cią­gu ostat­nie­go roku, naj­więk­sza kana­dyj­ska fir­ma zaj­mu­ją­ca się zwal­cza­niem insek­tów twier­dzi, że Toron­to nadal jest sto­li­cą plu­skiew w kraju.

Orkin Cana­da poda­je, że pięć innych obsza­rów w Onta­rio rów­nież zna­la­zło się w pierw­szej dziesiątce.

Sud­bu­ry upla­so­wa­ło się na dru­gim miej­scu, Osha­wa na trze­cim, Scar­bo­ro­ugh na siód­mym, Whit­by na ósmym, a Otta­wa na 10. miejscu.

Van­co­uver, Win­ni­peg, St. Joh­n’s i Edmon­ton rów­nież zna­la­zły się na liście.

Usta­le­nia te opie­ra­ją się na licz­bie zabie­gów odplu­skwia­nia prze­pro­wa­dzo­nych przez Orkin od 1 stycz­nia do 31 grud­nia 2020 r.

„Zaka­zy podró­żo­wa­nia, naka­zy pozo­sta­wa­nia w domu i ogól­ne przej­ście na pra­cę zdal­ną spo­wo­do­wa­ły, że plu­skwy mają mniej­sze moż­li­wo­ści poru­sza­nia się po oko­li­cy ale fir­ma twier­dzi, że gdy gospo­dar­ka się ponow­nie otwo­rzy, plu­skwy rów­nież wró­cą do biznesu.

„Ze wzglę­du na zdol­ność  podwa­ja­nia się popu­la­cji co oko­ło 16 dni, plu­skwy nie powin­ny mieć trud­no­ści z odzy­ska­niem wła­dzy na ryn­ku kanadyjskim”.

W mię­dzy­cza­sie Kana­dyj­czy­cy zanie­po­ko­je­ni moż­li­wą infek­cją są zachę­ca­ni do dokład­ne­go spraw­dza­nia toreb i odzie­ży, spraw­dza­nia wszyst­kich uży­wa­nych lub zwra­ca­nych mebli biu­ro­wych oraz susze­nia poten­cjal­nie zaka­żo­nej poście­li lub odzie­ży na naj­wyż­szym pozio­mie temperatury…