1 grud­nia  w wywia­dzie dla NTD „Capi­tol Report”  Dr Omar Hama­da prak­ty­ku­ją­cy  lekarz  i były pod­puł­kow­nik Sił Spe­cjal­nych Armii USA stwier­dził, że wariant Omi­cron COVID-19 może zapew­niać natu­ral­ną odpor­ność bez wywo­ły­wa­nia poważ­nych skut­ków cho­ro­bo­wych ponie­waż dotych­cza­so­we obja­wy obser­wo­wa­ne w RPA przy­po­mi­na­ją   „łagod­ne, zwy­kłe przeziębienie”.

Cho­ciaż „widzi­my wzrost licz­by osób dotknię­tych cho­ro­bą, wyda­je się, że jej nasi­le­nie jest w tym momen­cie minimalne”

„Jeśli zakaź­ność jest więk­sza, ale zja­dli­wość lub dotkli­wość jest mniej­sza, może to być w rze­czy­wi­sto­ści coś dobre­go, gdyż uod­por­ni ludzi bez koniecz­no­ści pole­ga­nia na szcze­pion­ce” – stwier­dził Hamada.

reklama

3 grud­nia Świa­to­wa Orga­ni­za­cja Zdro­wia (WHO) poin­for­mo­wa­ła, że ​​Omi­cron został wykry­ty w 38 kra­jach, pod­czas gdy jesz­cze dzień wcze­śniej był w 23.

4 grud­nia wariant Omi­cron został rów­nież zgło­szo­ny w 11 sta­nach USA w tym 15 przy­pad­ków u osób zaszczepionych.

Potwier­dzo­no, że jeden z przy­pad­ków w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, to oso­ba, któ­ra już wyzdro­wia­ła z COVID-19 i ma natu­ral­ną odporność.

Ponie­waż wariant Omi­cron ma „oko­ło dwa tuzi­ny muta­cji w  biał­ku kol­ca”, według Hama­dy, sku­tecz­ność obec­nych szcze­pio­nek pozo­sta­je do ustalenia

Pod­czas gdy Omi­cron szyb­ko roz­prze­strze­nia się na całym świe­cie, dyrek­tor Cen­trum Kon­tro­li i Zapo­bie­ga­nia Cho­ro­bom (CDC), dr Rochel­le Walen­sky, wezwa­ła dzien­ni­ka­rzy, aby  na razie sku­pi­li się na warian­cie Delta.

„Wiem, że wia­do­mo­ści kon­cen­tru­ją się na Omi­cro­nie, ale powin­ni­śmy pamię­tać, że 99,9 pro­cent przy­pad­ków w kra­ju pocho­dzi obec­nie z warian­tu Del­ta” – powie­dzia­ła Walensky.

 

za Epoch Times