Mini­ster finan­sów Kana­dy Chry­stia Fre­eland przed­sta­wi­ła we wto­rek aktu­ali­za­cję fiskal­ną i gospo­dar­czą, któ­ra zakła­da prze­zna­cze­nie miliar­dów dola­rów na nowe wydat­ki, aby pomóc  prze­zwy­cię­żyć   kry­zys covidowy

Sto­sun­ko­wo krót­ki 96-stro­ni­co­wy doku­ment kon­cen­tru­je się na wal­ce z COVID-19 – czymś, co Fre­eland okre­ślił jako „nasz naj­waż­niej­szy pro­jekt krajowy”.

Głów­ne zobo­wią­za­nia  kam­pa­nii libe­ral­nej   zosta­ły odło­żo­ne do wio­sen­ne­go budże­tu, ponie­waż rząd przyj­mu­je „omi­kro­no­cen­trycz­ne” podejście

Reklama

Aktu­ali­za­cja fiskal­na Fre­eland prze­wi­du­je defi­cyt w wyso­ko­ści 144,5 miliar­da dola­rów na rok 2021–22 – jest to zaska­ku­ją­ca licz­ba, któ­ra jest o 11 miliar­dów niż­sza niż pier­wot­na pro­gno­za ze wzglę­du na wyż­sze docho­dy z podat­ków i niską absorp­cję nie­któ­rych pro­gra­mów COVID-19 w mie­sią­cach let­nich i jesiennych.

W ostat­nim kwiet­nio­wym budże­cie stwier­dzo­no, że sto­su­nek dłu­gu do PKB osią­gnie w tym roku fiskal­nym 51,2 proc., co ozna­cza dra­stycz­ny wzrost w porów­na­niu z pozio­mem sprzed pan­de­mii wyno­szą­cym oko­ło 30 proc. Wtor­ko­we pro­gno­zy mówią jed­nak, że w tym roku osią­gnie on szczy­to­wy poziom 48 pro­cent, po czym spad­nie do 44 pro­cent w roku podat­ko­wym 2026–27.

W cza­sie gdy wariant omi­cron roz­prze­strze­nia się w całej Kana­dzie, zwięk­sza­jąc licz­bę przy­pad­ków bez­ob­ja­wo­wych,  aktu­ali­za­cja fiskal­na prze­zna­cza 4,5 miliar­da dola­rów na „odpo­wiedź warian­to­wą” – pie­nią­dze, któ­re moż­na wyko­rzy­stać do roz­sze­rze­nia środ­ków wspar­cia blo­ka­dy i roz­sze­rze­nia testów gra­nicz­nych, jeśli sta­nie się to konieczne.

Prze­ma­wia­jąc w Izbie Gmin po aktu­ali­za­cji, kon­ser­wa­tyw­na przy­wód­ca Erin O’To­ole zaata­ko­wał podej­ście libe­ra­łów do gospo­dar­ki i brak odnie­sie­nia się w aktu­ali­za­cji fiskal­nej do rosną­cej infla­cji, któ­ra ostat­nio osią­gnę­ła poziom nie­no­to­wa­ny od począt­ku XXI wieku.

Ponie­waż do stycz­nia dzien­na licz­ba przy­pad­ków COVID-19 wzro­snąć ma ponad czte­ro­krot­nie, rząd obie­cu­je nowe wydat­ki w wyso­ko­ści 1,7 miliar­da dola­rów na hur­to­wy zakup 180 milio­nów szyb­kich testów dla pro­win­cji i tery­to­riów. Otta­wa chce, aby  były one bezpłatne.

Eks­per­ci od daw­na twier­dzą, że szyb­kie testy są klu­czo­wym narzę­dziem prze­sie­wo­wym, któ­re moż­na wyko­rzy­stać do zwięk­sze­nia bez­pie­czeń­stwa codzien­nych czyn­no­ści — ale nie­wie­le jurys­dyk­cji w Kana­dzie udo­stęp­ni­ło je powszech­nie. To spra­wi­ło, że nie­któ­rzy ludzie sta­ra­ją się kupić testy onli­ne po zawy­żo­nych cenach

Ponie­waż Naro­do­wy Komi­tet Dorad­czy ds. Szcze­pień (NACI) zale­ca zastrzy­ki przy­po­mi­na­ją­ce wszyst­kim Kana­dyj­czy­kom w wie­ku powy­żej 18 lat, aktu­ali­za­cja eko­no­micz­na prze­zna­cza 7,3 miliar­da dola­rów na zakup dawek przy­po­mi­na­ją­cych w tym roku i w nad­cho­dzą­cych latach, jeśli zaj­dzie taka potrzeba.

Ponie­waż wal­ka z COVID-19 prze­sta­je sku­piać się na dystan­sie fizycz­nym, środ­kach ochro­ny oso­bi­stej (PPE) i szcze­pion­kach, Otta­wa prze­zna­cza 2 miliar­dy dola­rów na zakup nowych tera­pii, takich jak leki prze­ciw­wi­ru­so­we pro­du­ko­wa­ne przez fir­my Merck i Pfizer.

Aby pomóc wła­ści­cie­lom małych firm popra­wić jakość powie­trza, rząd fede­ral­ny wpro­wa­dza nowy 25% ulgę podat­ko­wą, aby zre­kom­pen­so­wać kosz­ty inwe­sty­cji w nowy sprzęt do wen­ty­la­cji i fil­tra­cji powietrza.

Ponie­waż wie­le firm wstrzy­mu­je swo­je pla­ny powro­tu pra­cow­ni­ków do biu­ra, rząd fede­ral­ny prze­dłu­ża o kolej­ne dwa lata pro­gram, któ­ry umoż­li­wia pra­cow­ni­kom łatwe odli­cza­nie wydat­ków na biu­ro domo­we w cza­sie podat­ko­wym. Pra­cow­ni­cy mogą ubie­gać się o zwrot kosz­tów domu o war­to­ści do 500 dol..

 

Naj­waż­niej­sze infor­ma­cje o aktu­ali­za­cji fiskal­nej i eko­no­micz­nej 2021 r.:

 • 37,4 milio­na dola­rów w cią­gu trzech lat na wdro­że­nie i nad­zór nad szcze­pie­nia­mi pra­cow­ni­ków i pasa­że­rów w trans­por­cie lot­ni­czym, kole­jo­wym i morskim.
 • 300 milio­nów dola­rów na pomoc pro­win­cjom i tery­to­riom w pro­gra­mach potwier­dza­ją­cych szczepienia.
 • 1,7 miliar­da dola­rów na pomoc pro­win­cjom i tery­to­riom w naby­ciu szyb­kich testów.
 • 2 miliar­dy dola­rów w cią­gu dwóch lat na leki na COVID-19.
 • 241 milio­nów dola­rów w cią­gu trzech lat na ulgę podat­ko­wą dla firm w celu popra­wy jako­ści powie­trza w miej­scach pracy.
 • 110 milio­nów dola­rów w tym roku na pomoc pro­win­cjom, tery­to­riom i rdzen­nym miesz­kań­com w popra­wie wen­ty­la­cji w szkołach.
 • 70 milio­nów dola­rów w cią­gu trzech lat na pro­jek­ty wen­ty­la­cji w budyn­kach publicz­nych i spo­łecz­no­ścio­wych, takich jak szpi­ta­le, biblio­te­ki i domy kultury.
 • 30 milio­nów dola­rów w cią­gu trzech lat na dosto­so­wa­nie prze­strze­ni publicz­nych w celu uła­twie­nia dystan­su spo­łecz­ne­go i spo­tkań na świe­żym powietrzu.
 • 742,4 milio­na dola­rów jed­no­ra­zo­wych płat­no­ści dla odbior­ców GIS, któ­rzy otrzy­ma­li CERB lub kana­dyj­skie zasił­ki na odzy­ska­nie zdro­wia (CRB) w 2020 roku i któ­rych płat­no­ści GIS zosta­ły odzyskane.
 • 67,9 milio­na dola­rów na pomoc stu­den­tom z dłu­ga­mi zwią­za­ny­mi z nie­wła­ści­wym ubie­ga­niem się o CERB zamiast kana­dyj­skie­go zasił­ku dla stu­den­tów w nagłych wypad­kach (CESB).
 • 385 milio­nów dola­rów w cią­gu dwóch lat na prze­dłu­że­nie odli­cze­nia podat­ku od kosz­tów biu­ra domo­we­go i zwięk­sze­nie tym­cza­so­wej staw­ki ryczał­to­wej do 500 dola­rów rocznie.
 • 62 milio­ny dola­rów w przy­szłym roku na usta­no­wie­nie nowe­go Fun­du­szu Odpor­no­ści Pra­cow­ni­ków  Wido­wi­skw Kana­dzie, aby wspie­rać arty­stów, któ­rzy żyją z wystę­pów na żywo.
 • 29 milio­nów dola­rów w cią­gu sze­ściu lat na wspar­cie nauczy­cie­li i wycho­waw­ców przed­szkol­nych dzię­ki ulgi podat­ko­wej w wyso­ko­ści 25 pro­cent na kwa­li­fi­ku­ją­ce się materiały.
 • 101 mln USD na prze­dłu­że­nie pro­gra­mu dostęp­no­ści kre­dy­tów dla sek­to­rów szcze­gól­nie dotknię­tych kry­zy­sem do 31 mar­ca 2022 r.
 • 50 milio­nów dola­rów w tym roku na wzmoc­nie­nie łań­cu­chów dostaw i roz­wią­za­nie pro­ble­mu wąskich gardeł.
 • 85 milio­nów dola­rów w przy­szłym roku na przy­spie­sze­nie prze­twa­rza­nia wnio­sków o pobyt sta­ły i czasowy.
 • 1,3 miliar­da dola­rów w cią­gu sze­ściu lat i 66,6 milio­na dola­rów w przy­szłych latach na prze­sie­dle­nie 40 000 zagro­żo­nych Afgań­czy­ków i ich rodzin do Kanady.