Fede­ral­ny komi­sarz ds. ochro­ny pry­wat­no­ści Daniel Ther­rien mówi, że z praw­ne­go punk­tu widze­nia nie jest do koń­ca jasne, czy rząd ma pra­wo żądać od Kana­dyj­czy­ków ujaw­nia­nia sta­tu­su szcze­pien­ne­go w celu uzy­ska­nia dostę­pu do usług publicznych.

Ther­rien zaj­mu­je się skar­ga­mi, któ­re zosta­ły zło­żo­ne w opar­ciu o prze­pi­sy Pri­va­cy Act. Pod­kre­śla, że wszyst­kie pro­win­cyj­ne i tery­to­rial­ne biu­ra komi­sa­rza sta­ra­ją się pro­mo­wać pra­wo do pry­wat­no­ści w kon­tek­ście pan­de­mii. Na razie nie­ste­ty nie może nic pora­dzić Kan­dyj­czy­kom, któ­rym odmó­wio­no dostę­pu do usług publicz­nych po tym, jak odmó­wi­li poda­nia swo­ich danych medycz­nych. Tłu­ma­czy, że w tego typu spra­wach pro­wa­dzo­ne są jesz­cze docho­dze­nia. Doda­je jed­nak, że wyma­ga­nie poda­wa­nia infor­ma­cji oso­bi­stych doty­czą­cych zdro­wia, takich jak np. sta­tus szcze­pien­ny, “zde­cy­do­wa­nie sta­no­wi naru­sze­nie pry­wat­no­ści”. Gdy­by nie było pan­de­mii, nie byli­by­śmy zobo­wią­za­ni do poda­wa­nia danych medycz­nych w restau­ra­cjach czy innych miej­scach, dla­te­go teraz sytu­acja jest wyjąt­ko­wa i taki stan powi­nien być tyl­ko tymczasowy.

Rząd fede­ral­ny jak dotąd nie wydał żad­ne­go aktu praw­ne­go, któ­ry usta­na­wiał­by obo­wią­zek szczepień.
reklama