Maxi­me Ber­nier, przy­wód­ca Par­tii Ludo­wej Kana­dy (PCC), nazwał fede­ral­ne­go mini­stra zdro­wia Jean-Yves Duc­los  „faszy­stą” w związ­ku z jego ape­lem o wpro­wa­dze­nie obo­wiąz­ko­wych szcze­pień prze­ciw COVID.

„Faszy­stow­ski mini­ster libe­ral­ny przy­go­to­wu­je grunt pod dra­koń­skie łama­nie naszych pod­sta­wo­wych praw i auto­no­mii cia­ła”, napi­sał w pią­tek Ber­nier na Twit­te­rze , doda­jąc: „MOJE CIAŁO NIE NALEŻY DO PAŃSTWA”.

Duc­los, któ­ry został nie­daw­no mia­no­wa­ny na swo­je sta­no­wi­sko zapo­wie­dział, że kana­dyj­skie pro­win­cje mogą wkrót­ce wpro­wa­dzić obo­wią­zek szczepień.

Duc­los powie­dział, że wkrót­ce roz­pocz­ną się roz­mo­wy z rzą­da­mi pro­win­cji w spra­wie wpro­wa­dze­nia obo­wiąz­ku szcze­pień COVID w celu zwal­cza­nia muta­cji COVID. Stwier­dził rów­nież, że szcze­pie­nia są jedy­nym wyj­ściem z kry­zy­su, ale obo­wiąz­ko­wa poli­ty­ka szcze­pień będzie zale­żeć od każ­dej prowincji.

W pią­tek Ber­nier napi­sał na Twit­te­rze: „Rzą­dy nie ucie­ka­ją się do auto­ry­tar­nych środ­ków, ponie­waż  chcą poko­nać wiru­sa”, ale „ponie­waż chcą zmiaż­dżyć ducha sprze­ci­wu wobec tyranii”.

W week­end wie­lu Kana­dyj­czy­ków, w tym nie­któ­rzy posło­wie    Kon­ser­wa­tyw­nej Par­tii Kana­dy (CPC), wyra­zi­li zde­cy­do­wa­ny sprze­ciw wobec komen­ta­rzy Duclosa.

Poseł Micha­el Cooper z Alber­ty uwa­ża, że rząd fede­ral­ny napraw­dę wkra­cza na „tery­to­rium autorytarne”.

“To jest obu­rza­ją­ce! Rząd Justi­na Tru­de­au wkra­cza na napraw­dę nie­bez­piecz­ne, auto­ry­tar­ne tery­to­rium. Narzu­co­ne przez pań­stwo, nie­do­bro­wol­ne inter­wen­cje medycz­ne są nie-kana­dyj­skie i nie mają miej­sca w wol­nym i demo­kra­tycz­nym spo­łe­czeń­stwie” – napi­sał na Twit­te­rze Cooper

Dwóch kana­dyj­skich pre­mie­rów, Jason Ken­ney z Alber­ty i Scott Moe z Saskat­che­wan, stwier­dzi­li, że ich pro­win­cje nie będą naka­zy­wać obo­wiąz­ko­wych szczepień

W sobo­tę Ber­nier wziął udział w wiel­kim pro­te­ście w Mont­re­alu w Quebe­cu , aby prze­ciw­sta­wić się panu­ją­cej w pro­win­cji godzi­nie poli­cyj­nej i lock­daw­no­wi wraz z wymo­gom szczepień.

„Jeste­śmy tu dzi­siaj, ponie­waż chce­my odzy­skać nasze pra­wa i wol­no­ści” – powie­dział Bernier .

W Kana­dzie szcze­pion­ki nie są obo­wiąz­ko­we na szcze­blu fede­ral­nym. Każ­da pro­win­cja odpo­wia­da za wła­sną opie­kę zdro­wot­ną. Na pozio­mie pro­win­cji nie­któ­re pro­win­cje, takie jak Onta­rio i Nowy Brunsz­wik, wpro­wa­dzi­ły obo­wią­zek praw­ny nie­któ­rych szcze­pio­nek (nie COVID-19), z kil­ko­ma wyjąt­ka­mi, dla dzie­ci uczęsz­cza­ją­cych do ​​szkół publicznych.

Praw­ni­cy z Kana­dyj­skie­go Depar­ta­men­tu Zdro­wia napi­sa­li w kana­dyj­skim Natio­nal Report On Immu­ni­za­tion z  1996 roku,  że w prze­ci­wień­stwie do nie­któ­rych kra­jów „szcze­pie­nie nie jest obo­wiąz­ko­we w Kana­dzie”. „Nie może być obo­wiąz­ko­we ze wzglę­du na kon­sty­tu­cję kana­dyj­ską” – wyjaśniają.

Wszyst­kie zastrzy­ki z COVID-19 zatwier­dzo­ne do użyt­ku w nagłych wypad­kach w Kana­dzie mają  połą­cze­nia z linia­mi komór­ko­wy­mi pocho­dzą­cy­mi od abor­to­wa­nych dzie­ci . W rezul­ta­cie wie­lu kato­li­ków i innych chrze­ści­jan odma­wia ich przyjęcia.

Z coraz więk­szej licz­by danych  wyni­ka , że,  obo­wią­zek szcze­pień i pasz­por­ty szcze­pion­ko­we to   nie­sku­tecz­na stra­te­gia  dla prze­ciw­dzia­ła­nia COVID.

Wie­lu uwa­ża też takie naka­zy za rażą­cy atak na wol­ność jed­nost­ki, zupeł­nie nie­po­trzeb­ny, bio­rąc pod uwa­gę wyso­ką prze­ży­wal­ność COVID-19   wśród więk­szo­ści grup, a natu­ral­na odpor­ność po infek­cji jest  znacz­nie lep­sza niż odpor­ność wywo­ła­na szcze­pion­ką,  któ­ra dra­ma­tycz­nie zmniej­sza się począw­szy od oko­ło czte­rech mie­się­cy po szcze­pie­niu i wkrót­ce cał­ko­wi­cie zanika.

za life­si­te­news