Dyrek­tor zdro­wia publicz­ne­go w Quebe­cu , dr Hora­cio Arru­da, zło­żył w ponie­dzia­łek rezy­gna­cję, powo­łu­jąc się na ero­zję zaufa­nia publicznego.

Pre­mier Fran­co­is Legault przy­jął  dymi­sję, a odej­ście Arru­dy zosta­ło potwier­dzo­ne przez biu­ro premiera.

Jego rezy­gna­cja poja­wia się, gdy pro­win­cja jest w trak­cie gwał­tow­ne­go wzro­stu przy­pad­ków COVID-19 napę­dza­nych przez bar­dziej prze­no­śny wariant nowe­go koro­na­wi­ru­sa Omicron.

W ponie­dzia­łek Quebec zgło­sił 2554 hospi­ta­li­za­cje z powo­du COVID-19 – nowe­go pan­de­micz­ne­go haju – a tak­że 248 przy­pad­ków na izbach inten­syw­nej opie­ki medycznej.

Arru­da napi­sał w liście z ponie­dział­ku przy­zna­je, że doszło do „pew­nej ero­zji” popar­cia spo­łecz­ne­go dla środ­ków zdrowotnych.

„Ostat­nie komen­ta­rze na temat wia­ry­god­no­ści naszych opi­nii i nauko­we­go rygo­ru nie­wąt­pli­wie powo­du­ją pew­ną ero­zję spo­łecz­ne­go popar­cia ” – napi­sał Arru­da. „W takim kon­tek­ście uwa­żam za słusz­ne umoż­li­wie­nie pań­stwu zastą­pie­nia mnie przed upły­wem  kadencji”.

Gło­sy nawo­łu­ją­ce do zastą­pie­nia Arru­dy poja­wia­ły się już wcze­śniej w związ­ku komen­ta­rza­mi, że sto­so­wa­nie szyb­kich testów czy nawet nosze­nie maski daje fał­szy­we poczu­cie bezpieczeństwa.

Arru­da był głów­ną oso­bą odpo­wie­dzial­ną za reak­cję pro­win­cji na pan­de­mię COVID-19 w od cza­su jej ogło­sze­nia w mar­cu 2020 r., pia­sto­wał sta­no­wi­sko dyrek­to­ra ds. zdro­wia publicz­ne­go od lata 2012 roku.

„Nie jest to uciecz­ka z mojej stro­ny lecz raczej pro­po­zy­cja ponow­nej oce­ny sytu­acji po kil­ku falach (pan­de­mii)  ” – napi­sał Arruda.