Z ks. Karo­lem Steh­li­nem FSSPX o kry­zy­sie wiary

Ks. Karol Steh­lin przy­był do Toron­to, aby gło­sić reko­lek­cje, korzy­sta­jąc z oka­zji prze­pro­wa­dzi­li­śmy z nim kolej­ny już wywiad.
Plan reko­lek­cji w języ­ku polskim
Nauki reko­lek­cyj­ne odpra­wia­ne będą w sobo­tę i nie­dzie­lę, 15–16 stycz­nia 2022, w koście­le Trans­fi­gu­ra­tion (11 Ald­ga­te, Toron­to-Eto­bi­co­ke) przez Ks. Karo­la Steh­li­na FSSPX z Polski.

Sobot­nia Msza Świę­ta i nauki reko­lek­cyj­ne, oraz nie­dziel­na Msza Sw. o 10:00 będą dostęp­ne przez YouTu­be kanał:

Plan reko­lek­cji w sobotę:
9:00am — Msza Sw. Spo­wiedź w jęz. polskim/angielskim
10:00am — Pierw­sza nauka w jęz. polskim
11:00am — Róża­niec po łacinie
11:30am — Msza Św z kaza­niem po polsku
2:00pm — Dru­ga nauka w jęz. polskim
4:00pm — Trze­cia nauka w jęz. pol­skim i angielskim
5:00pm — Wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i Błogosławieństwo

REKLAMA

Plan reko­lek­cji w niedzielę:
8:00am — Msza Sw. z kaza­niem w jęz. pol­skim (11 Ald­ga­te, Toronto)
10:00am — Msza Sw. z kaza­niem w jęz. angiel­skim (11 Ald­ga­te, Toron­to) — via Youtube
4:00pm — Msza Sw. z kaza­niem w jez. angiel­skim (Cathe­dral of the Trans­fi­gu­ra­tion, 10350 Vic­to­ria Squ­are Blvd, Mar­kham, ON, L6C 1H9) — nie ma ogra­ni­cze­nia miejsc; otwar­ta dla wszyst­kich wiernych.

Jeśli ktoś ma jakieś pyta­nia, pro­szę kie­ro­wać je na ema­il: maryourlasthope@gmail.com