Od jakie­goś cza­su, przy oka­zji róż­nych wyda­rzeń pre­mier fede­ral­ny Justin Tru­de­au zwra­ca się bez­po­śred­nio do dzie­ci zapew­nia­jąc, że “jeste­śmy tutaj dla was”.
Tę bul­wer­su­ją­cą manie­rę komen­tu­je Andrzej Kumor

Reklama