Pre­zy­dent Pol­ski Andrzej Duda weź­mie udział w Zimo­wych Igrzy­skach Olim­pij­skich w Peki­nie 2022 i spo­tka się z pre­zy­den­tem Chin Xi Jinpingiem,

Do ame­ry­kań­skie­go boj­ko­tu pro­te­stów prze­ciw­ko prze­strze­ga­niu praw czło­wie­ka w Chi­nach przy­łą­czy­ły się do tej pory Austra­lia, Wiel­ka Bry­ta­nia, Kana­da i Japonia.

– O ile nie zmie­ni się epi­de­mia lub sytu­acja bez­pie­czeń­stwa na naszych gra­ni­cach, pre­zy­dent pla­nu­je wziąć udział w otwar­ciu igrzysk w Chi­nach i w ten spo­sób wes­przeć pol­skich spor­tow­ców – powie­dział PAP dorad­ca pre­zy­den­ta ds. spraw zagra­nicz­nych Jakub Kumoch.

Reklama

Urzęd­ni­cy pol­scy mie­li powie­dzieć  agen­cji Reu­ters, że ponie­waż sto­sun­ki Pol­ski ze Sta­na­mi Zjed­no­czo­ny­mi ule­gły pogor­sze­niu pod rzą­da­mi pre­zy­den­ta Joe Bide­na, dal­sze kry­ty­ko­wa­nie Chin aby zado­wo­lić Ame­ry­ka­nów nie jest już w inte­re­sie Polski.

„Pol­ska jest suwe­ren­nym naro­dem i decy­du­je o wła­snej poli­ty­ce wobec Chin… Pol­ska jest sojusz­ni­kiem Sta­nów Zjed­no­czo­nych, ale Pol­ska ma też bar­dzo przy­ja­zne sto­sun­ki z Chi­na­mi” – powie­dział Reu­te­ro­wi dorad­ca Dudy ds. zagra­nicz­nych, Jakub Kumoch.

Rela­cje pol­skie­go pre­zy­den­ta z Chi­na­mi były ostat­nio pozy­tyw­ne, a on nie­spo­dzie­wa­nie poja­wił się na szczy­cie 17+1 z Chi­na­mi, choć inne kra­je Euro­py Środ­ko­wej wysła­ły niż­szych ran­gą urzęd­ni­ków. Duda powie­dział, że Pol­ska pla­nu­je wyko­rzy­stać swo­je poło­że­nie geo­gra­ficz­ne do zwięk­sze­nia swo­jej roli w han­dlu mię­dzy Euro­pą a Chinami.