W cza­sie dwóch lat pan­de­mii wie­le kart OHIP stra­ci­ło waż­ność, ale pro­win­cja ze wzglę­du na COVID-19 i róż­ne obostrze­nia dopusz­cza­ła prze­dłu­ża­nie ter­mi­nów. Pod koniec grud­nia Servi­ce Onta­rio zaczę­ło w koń­cu wysy­łać listy przy­po­mi­na­ją­ce o koniecz­no­ści odno­wie­nia kart. “Do 28 lute­go musisz posia­dać waż­ną kar­tę pro­win­cyj­ne­go ubez­pie­cze­nia medycz­ne­go ze zdję­ciem”, czytamy.

Oso­by, któ­re mają waż­ne pra­wo jaz­dy z aktu­al­nym adre­sem, mogą odno­wić OHIP przez inter­net. Inni muszą to zro­bić oso­bi­ście. Ter­min poda­ny w piśmie przez Servi­ce Onta­rio może być jed­nak trud­ny do dotrzy­ma­nia np. dla osób star­szych. Dr Nahe­ed Dosa­ni, lekarz zaj­mu­ją­cy się opie­ką palia­tyw­ną w Ken­sing­ton Health w Toron­to, zauwa­ża, że już wcze­śniej ze wzglę­du na nie­rów­no­ści spo­łecz­ne część osób mia­ła pro­blem z uzy­ska­niem doku­men­tów upraw­nia­ją­cych do korzy­sta­nia z opie­ki medycz­nej. Barie­ry dostę­pu są róż­ne, mówi Dosa­ni, i wymie­nia m.in. dojazd, pie­nią­dze, czas potrzeb­ny na zała­twie­nie spra­wy, cho­ro­by psy­chicz­ne lub zabu­rze­nia poznaw­cze. CEO CanA­ge, Lau­ra Tam­blyn Watts, doda­je, że dla senio­rów, któ­rzy mogą mieć pro­ble­my języ­ko­we, pro­ces odno­wie­nia kar­ty jest skom­pli­ko­wa­ny, a teraz jesz­cze agen­cja każe robić to w cza­sie wzro­stu zacho­ro­wań na COVID-19 (gdy z dru­giej stro­ny rząd radzi zostać w domu i uni­kać kon­tak­tów). Do tego senio­rzy i nie­peł­no­spraw­ni nie­raz nie mogą liczyć na pomoc opie­ku­nów i człon­ków rodzi­ny, któ­rzy zaj­mo­wa­li się nimi regu­lar­nie przed pandemią.

Dosa­ni uwa­ża, że moż­li­wość odno­wie­nia kar­ty OHIP przez inter­net powin­na być dostęp­na dla wszyst­kich. “Prze­nie­śli­śmy do inter­ne­tu tyle spraw, któ­re wcze­śniej odby­wa­ły się oso­bi­ście. Testy na oby­wa­tel­stwo zda­je się onli­ne. Może nad­szedł czas na zmia­nę pro­ce­su apli­ka­cji”, mówi Dosa­ni. Tam­blyn Watts pod­kre­śla, że wie­lu senio­rów nie pora­dzi sobie ze zło­że­niem wnio­sku przez inter­net. Dla­te­go na pew­no nale­ża­ło­by prze­su­nąć termin.

Reklama