Dro­dzy Pań­stwo,

        nie pozna­ję kra­ju, do któ­re­go emi­gro­wa­łam kil­ka dekad temu, ucie­ka­jąc przed znie­wo­le­niem i łama­niem praw czło­wie­ka ze zso­wie­ty­zo­wa­ne­go PRLu.

        Co się sta­ło z Kana­dą przez ostat­nie dwa lata? Co się sta­ło z Kanadyjczykami?

Reklama

        Gdzie się podzia­ły — O iro­nio! — zdro­wy roz­są­dek, spra­wie­dli­wość, pra­wo­rząd­ność, pra­wa czło­wie­ka i pod­sta­wo­we zasa­dy rozum­ne­go i etycz­ne­go postę­po­wa­nia w Kanadzie?

        Czas na gło­śny sprze­ciw mil­czą­cej więk­szo­ści i czas na nowych, rze­czy­wi­stych repre­zen­tan­tów naro­du w nad­cho­dzą­cych wybo­rach.  Eno­ugh is enough!

        Uprzej­mie pro­szę zacząć od przy­łą­cze­nia się do poniż­sze­go, roze­sła­nia do swo­ich kana­dyj­skich przy­ja­ciół, zaszcze­pio­nych i nie­zasz­cze­pio­nych (nie daj­my się dzie­lić, skłó­cać i znie­wa­lać), prze­sy­ła­nia poniż­szych e‑maili do swo­ich posłów oraz zapo­zna­nia się z tymi twar­dy­mi faktami:

        1. Orga­ny regu­la­cyj­ne Unii Euro­pej­skiej ostrze­ga­ją, że czę­ste szcze­pie­nia przy­po­mi­na­ją­ce na Covid-19 mogą osła­bić układ odpor­no­ścio­wy: … „moż­na zro­bić raz, a może dwa razy, ale nie jest to coś co powin­no się sta­le powta­rzać” – powie­dział Mar­co Cava­lie­ri, szef ds. bio­lo­gicz­nych zagro­żeń dla zdro­wia i stra­te­gii szcze­pio­nek w EMA.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022–01-11/repe­at-booster-shots-risk-over­lo­ading-immu­ne-sys­tem-ema-says

        2. Gru­pa eks­per­tów WHO: “Stra­te­gia szcze­pień opar­ta na powta­rza­niu dawek przy­po­mi­na­ją­cych ory­gi­nal­nej szcze­pion­ki jest nie­wła­ści­wa” — stwier­dzi­ła Tech­nicz­na Gru­pa Dorad­cza WHO ds. Skła­du Szcze­pion­ki Covid-19.

        https://www.hindustantimes.com/world-news/repe­ated-covid-boosters-not-a-via­ble-stra­te­gy-who-101641920756804.html (to depe­sza agen­cyj­na Agen­ce Fran­ce Press, prze­dru­ko­wa­na na całym świe­cie, m.in. przez indyj­ską gaze­tę Hin­du­stan Times — jed­ną z naj­lep­szych i naj­star­szych gazet w Indiach).

        3. Pre­zes Pfi­ze­ra Alfred Bour­la: “Pre­zes Pfi­ze­ra Albert Bour­la przy­zna­je, że pierw­sze 2 daw­ki ofe­ru­ją nie­wiel­ką, jeśli w ogó­le, ochro­nę… a daw­ka przy­po­mi­na­ją­ca jest tyl­ko mini­mal­nie lep­sza… Co się sta­ło z “95% sku­tecz­no­ścią”? https://twitter.com/OrdoMedicus/status/1481194494678732803?s=20

Z usza­no­wa­niem

Lidia S. Cybart

•••

     Dzień dobry Panie Andrze­ju wysłu­cha­łam Pana wypo­wie­dzi i cał­ko­wi­cie się z Panem zga­dzam. Moja Mama nie żyje już w tym roku będzie 13lat. Do cze­go zmie­rzam mia­no­wi­cie tuż przed śmier­cią powie­dzia­ła, a mia­ła 83 lata, że cytu­ję zoba­czysz cór­ciu, że ta żół­ta rasa jest naro­dem sil­nym. Jest ich tak dużo że zagar­ną cały świat. Że wynaj­dą coś co ich zgu­bi, ale i na tym ucier­pi cały świat. To była ta roz­mo­wa w 2009 roku. A już w 2010 były pla­ny przy­mie­rze­nia się do tej obec­nej sytu­acji, jaka teraz jest. Pan­de­mia trwa już 2 lata i nic nie widać, że ma się skoń­czyć. Fir­my far­ma­ceu­tycz­ne wypu­ści­ły szcze­pion­ki raczej pre­pa­ra­ty i kaza­li się szcze­pić, aby unik­nąć zacho­ro­wa­nia. Było dobro­wol­ne szcze­pie­nia, a teraz już na siłę każą się szcze­pić. Ludzie zosta­li podzie­le­ni na zaszcze­pio­nych i na nie­zasz­cze­pio­nych. Zaszcze­pie­ni zwol­nie­ni zosta­li z ogra­ni­czeń i dano im przy­wi­le­je i są bez­piecz­ni. A ten nie­zasz­cze­pio­ny, według opi­nii rzą­du, zara­ża i jak tra­fi do szpi­ta­la, to umie­ra. Nato­miast zaszcze­pio­ny tym bar­dziej zara­ża bo wszę­dzie się poru­sza i wyjeż­dża, i jak tra­fi do szpi­ta­la to go się leczy udo­wad­nia­jąc nam, że prze­cho­dzi Covid 19 łagod­nie. Gdzie tu sens i logi­ka, bo jakoś nie widzę, żeby­śmy w takiej sytu­acji wyszli z tej pan­de­mii. Ludzi bio­rą na strach i wci­ska­ją ciem­no­tę. Wystar­czy z każ­de­go prze­zię­bie­nia czło­wie­ka leczyć i nie dopu­ścić do zapa­le­nia płuc, wów­czas szpi­ta­le nie będą tak obcią­żo­ne. Pamię­tam jak moi rodzi­ce, a szcze­gól­nie tata, miał zapa­le­nie płuc to brał anty­bio­tyk, mama jego okle­py­wa­ła nacie­ra­ła i nie leżał. A w szpi­ta­lu pod­łą­czą do respi­ra­to­ra, leżysz i na tym koniec. Tata zmarł w zeszłym roku, miał 96 lat, nie zmarł na żad­ną cho­ro­bę, po pro­stu ze starości.

        Ja przed pan­de­mią mia­łam zawał, byłam w szpi­ta­lu leczo­na i mój brat też w tym cza­sie miał zawał bar­dzo cięż­ki i wyszedł z tego. Nie wiem czy dzi­siaj byśmy w obec­nym cza­sie oglą­da­li ten świat. Dla­cze­go to piszę, bo nie mogę się z tym pogo­dzić, z tą sytu­acją, co teraz się dzie­je i z nami też. Mówi­li, że jak część ludzi się zaszcze­pi, to poko­na­my tę pan­de­mię. I co?

Ewa Kotar­ska

•••

        Jeden z “dzia­ła­czy polo­nij­nych” w Kana­dzie, prze­ciw­nik PIS, zadał mi pyta­nie, któ­re suge­ru­je, że rząd PIS sprze­da­je akty­wa Orlen fir­mie rosyj­skiej. Cho­dzi o węgier­ską fir­mę MOL (MOLGROUP). Uwa­żaj­my na takie pod­stęp­ne pyta­nia, jak to:

“Sły­sza­łem  że pod­pi­su­ją umo­wę o sprze­da­ży pol­skich sta­cji ben­zy­no­wych fir­mie rosyj­sko-węgier­skiej (MOL)”

        Otóż, nie ma fir­my MOL jako “węgier­sko-rosyj­skiej”. Nigdy nawet nie było, bo oprócz rosyj­skiej byli i inni akcjo­na­riu­sze. Ale to było przed 2011.

        Dziś w TVP przed­sta­wi­li w skró­cie dane węgier­skiej fir­my MOL. Powie­dzie­li, że to kłam­stwo, że ORLEN odsprze­dał część akty­wów węgier­sko-rosyj­skiej fir­mie MOL. Spraw­dzi­łem. TVP powie­dzia­ła prawdę.

        “On 24 May 2011, the second Orbán-cabi­net bought the Rus­sian Surgutneftegas’s sha­res, thus the Hun­ga­rian sta­te acqu­ired 21.2% of the sha­res within the company.[30]”

https://en.wikipedia.org/wiki/MOL_(company)#International_expansion_II_(2007–2016)

https://www.biznesradar.pl/akcjonariat/MOL-MAGYAR-OLAJ?s=09

        “W rezul­ta­cie, po zmia­nie rzą­du sto­sun­ki rosyj­sko-węgier­skie znacz­nie ochło­dły. Kolej­nym obcią­że­niem sta­ło się naby­cie 21,2% akcji kon­cer­nu naf­to­we­go MOL przez Sur­gut­ne­fte­gaz. Ze wzglę­du na ogra­ni­cze­nia admi­ni­stra­cyj­ne rosyj­ska fir­ma nie mogła wyko­ny­wać swo­ich praw wła­ści­ciel­skich, gdyż nie ujaw­ni­ła swej struk­tu­ry wła­sno­ścio­wej. Zakła­da­no wte­dy, że jed­nym z wła­ści­cie­li Sur­gut­ne­fte­gaz był Wła­di­mir Putin. Osta­tecz­nie rosyj­ska fir­ma sprze­da­ła swój udział rzą­do­wi Węgier w 2011 roku, co finan­so­wo było dla niej korzyst­ne, ale oczy­wi­ście Rosja­nie stra­ci­li moż­li­wość kon­tro­lo­wa­nia wio­dą­cej fir­my paliwowej.”

Ceza­ry

•••

Dzień dobry ,

        A to naj­now­sze , dzi­siej­sze panie Andrze­ju. Przy­mus pra­cow­ni­ków na 3 — ą. Czy w ogó­le jest tutaj ktoś w tej pro­win­cji, czy kra­ju, kto trzy­ma rękę na pul­sie? Kto prze­ciw­sta­wia się temu, co robi ten reżim w sto­sun­ku do obywateli?

        A co z tymi, któ­rzy po 2, cho­ro­wa­li ostat­nio i mie­li gry­po­po­dob­ne obja­wy, byli odsy­ła­ni do domów.  Nie­któ­rzy się nie wychy­la­li, w ukry­ciu sami się leczy­li… Nie­któ­rzy leka­rze tutaj nawet mówią, o powstrzy­ma­niu się od 3, ponie­waż orga­nizm posia­da prze­ciw­cia­ła, kie­dy się cho­ro­wa­ło, przy­naj­mniej przez jakiś okres czasu.

        Dr Oz ze Sta­nów ofi­cjal­nie zwra­cał się do tego Fau­cie­go, czy ów zapo­mniał o ist­nie­niu tak zwa­ne­go, sys­te­mu immunologicznego .

        Pro­sił go o kon­takt, żeby móc zro­zu­mieć, jakie prze­słan­ki kie­ru­ją tym leka­rzem do nama­wia­nia do wzię­cia medykamentu/eliksiru .

        Jak to jest, że mając taką wie­dzę, jaką posia­da­ją leka­rze, poli­ty­cy ata­ku­ją ludzi i szan­ta­żu­jąc ich, naci­ska­ją na coś, co jest trefne?

        Ten bogacz, nasz pre­mier, sam już nie wie co ma ogłosić.

        Nie­za­leż­ny J Con­rad… jest w naszym kra­ju i ma poma­gać roda­kom nie­za­igło­wa­nym opu­ścić ten raj komu­ni­stycz­no jakiś tam…

        Ja nie będę mogła sko­rzy­stać, bo on nawo­łu­je mło­dych, któ­rych Pol­ska potrze­bu­je z ich pie­niędz­mi … Mnie to nie obej­mie — brak takiej kasy …brak kon­tak­tów z rodzi­ną … Będę musia­ła żyć w mont­re­al­skim reżimie .

        Nato­miast nama­wiam moje­go dzie­cia­ka, jest świet­nym histo­ry­kiem i poli­ty­kiem… Nama­wiam do powro­tu — tam mógł­by się reali­zo­wać i udzie­lać. Co on tutaj robi …

        Mówię, żeby ludzie w pra­cy się sprze­ci­wi­li. Ale nie ma takiej opcji. Więk­szość sie­dzi cicho i nie sta­wi czo­ła temu reżi­mo­wi z powo­du stra­chu przed reper­ku­sja­mi… Mówi — nie z tymi ludź­mi, nie tutaj. Będą ludzi kato­wać trzecią.

        Ale cie­ka­wam jest, że zna­jo­ma w Pol­sce, zła na takich podob­nych do mnie opo­wia­da, że cór­ka przy nadziei jest już po 3, chro­ni w ten spo­sób swo­je dziec­ko również.

        Doda­je, że jest dużo przy­pad­ków śmier­tel­nych zwią­za­nych z wiru­sem w kra­ju, a ci nie­po­słusz­ni nie powin­ni mieć dostę­pu do służ­by zdrowia.

        Otwie­ram oczy ze zdu­mie­nia — jak dużo nas teraz dzieli.

        I tak to czło­wiek ska­zał się na wyizo­lo­wa­nie, a nie­chęć do tego ospa­łe­go spo­łe­czeń­stwa narasta .

Dzię­ku­ję za uwagę,

Rena­ta