Kto się opie­ku­je budyn­kiem kościo­ła św.Stanislawa Kost­ki w Toronto?

        Nie­ste­ty, wyglą­da, że nikt — nie pro­boszcz, któ­ry nie spie­szy się z napra­wą znisz­cze­nia w oba­wie powtór­ne­go wan­da­li­zmu,  nie pro­win­cjał nie posia­da­ją­cy infor­ma­cji o znisz­cze­niach, ani cza­su żeby oso­bi­ście w Toron­to spraw­dzić wymiar znisz­czeń i wspo­móc radą, ani też biskup Archi­die­ce­zji, któ­re­go widocz­nie jesz­cze nie inte­re­su­je “hate-crime”-wandalizm.

        Zbro­jo­na, fron­to­wa szy­ba, gablo­ty z umiesz­czo­ną iden­ty­fi­ka­cją Para­fii oraz porząd­ku mszy, ma teraz dużą dziu­rę po rzu­co­nym w nią kamie­niem. To jest nie­do­pusz­czal­ne, że nie była natych­miast wymie­nio­na, gdyż wyglą­da to jak opusz­czo­ny kościół i  zapro­sze­nie … do kolej­ne­go rzu­tu kamie­niem w zanie­dba­ny kościół.

        Figu­ra Mat­ki Boskiej, umiesz­czo­na w gro­cie na boku kościo­ła, ma nadal,  po wan­da­li­zmie, otwar­cie zabi­te brud­ną dyk­tą, na któ­rej jest nama­za­na sza­ra far­ba, przy­kry­wa­ją­ca przy­pusz­czal­nie nie­na­wist­ne słowa.

        W obec­nym cza­sie tole­ran­cji dla nisz­cze­nia kościo­łów, ta gro­ta powin­na być roze­bra­na, figu­ra Mat­ki Boskiej zaś prze­nie­sio­na do kościo­ła, a na miej­scu gro­ty przy­wró­co­na tra­wa i krzewy.

        Ksiądz Pro­win­cjał powi­nien zawsze być zawia­da­mia­ny o potrze­bach szyb­kich napraw, zwłasz­cza  tego typu znisz­czeń, w pol­skich kościo­łach. Dobrze więc, aby był stwo­rzo­ny sys­tem cen­tral­ny w biu­rze pro­win­cjo­nal­nym, by szyb­ko osią­gnąć zaufa­ną, uczci­wą i spraw­ną  osobę/firmę do rze­tel­nej naprawy.

        Coraz bar­dziej wyda­je mi się, że ta Para­fia św.Stanisława Kost­ki jest trak­to­wa­na przez nie­któ­rych Obla­tów i Archi­die­ce­zję jako niepotrzebna.

        Czyż­by ktoś pil­nie chciał to miej­sce na “con­do”?

T. Tuszyn­ski

416–769-5657

•••

        MEMENTO MORI — KAŻDY  STANIE PRZED BOŻYM TRYBUNAŁEM

        Może ze stra­chu i pod naci­ska­mi, ale to nie jest uspra­wie­dli­wia­ją­cym wytłu­ma­cze­niem, że  Ks. Kard.Thomas Col­lins prze­kro­czył swo­je kom­pe­ten­cje i  nad­uży­wa wła­dzy, żąda­jąc bez­względ­ne­go wyszcze­pie­nia się do 8 paź­dzier­ni­ka 2021, pod rygo­ry­stycz­ną groź­bą zaka­zu spra­wo­wa­nia posłu­gi kapłań­skiej oraz służ­by Bogu i bliź­nie­mu… zwłasz­cza, że doty­czy to… odszcze­pie­nia się… pre­pa­ra­tem o nie­etycz­nej natu­rze, a będą­cym jesz­cze na wie­le lat w fazie doświad­czeń i to nie byle jakich… bo gene­tycz­nych, pre­pa­ra­tem, któ­re­mu sprze­ci­wia się świat skrzęt­nie uci­sza­nych w róż­ny spo­sób:  praw­dzi­wych wier­nych przy­się­dze Hipo­kra­te­sa leka­rzy oraz zna­nych naukow­ców świata.

        Cia­ła i dusze kapła­nów, osób kon­se­kro­wa­nych, pra­cow­ni­ków admi­ni­stra­cji, kate­che­tów i każ­de­go czło­wie­ka nale­żą do Pana Boga,  a nie do admi­ni­stro­wa­nia nimi przez wła­dze cywil­ne ANI kościelne.

        Szan­taż utra­ty pra­cy i spra­wo­wa­nia posłu­gi zgod­nej z powo­ła­niem i ze zło­żo­ny­mi ślu­ba­mi nie jest zgod­ny z Nauką Chry­stu­so­wą, a na domiar złe­go jest inge­ren­cją w natu­ral­ne Pra­wo wyra­żo­ne w BOŻYM DARZE WOLNEJ WOLI  oraz jest bez­pra­wiem apar­the­idu NARZUCANEGO tu, pra­wem kadu­ka, EKSPERYMENTU GENETYCZNEGO.

        Poza­my­ka­nie kościo­łów na wie­le tygo­dni, zwłasz­cza w okre­sie Świąt, Komu­nia Świę­ta na ręce etc to tyl­ko jak pre­lu­dium do ope­ry „Apo­ka­lip­sa” pisa­nej przez anty­Chry­sta, w któ­rej zabrak­nie wier­nych i któ­rej ks.Kardynał powi­nien zapo­biec wzy­wa­jąc do soli­dar­nej obro­ny wszyst­kich chrze­ści­jan, któ­ry­mi i my jeste­śmy, bo:  Któż jak Bóg! Świę­ty Micha­le Archa­nie­le wspo­ma­gaj nas w wal­ce!  Księ­że Kar­dy­na­le nie bój się sprze­ci­wić naci­skom i wyco­faj to zarzą­dze­nie oraz wezwij nie­bie­skie szwa­dro­ny i nasze różań­co­we do OBRONY … bo Bóg jest Panem WSZECHŚWIATA.

        Dygresja:

        Czy komuś zale­ży na prze­ję­ciu dóbr kościel­nych, po ew. wylud­nie­niu się para­fii, któ­rym zosta­nie alter­na­tyw­ne zej­ście do katakumb?

Jezu Chry­ste TY SIĘ TYM ZAJMIJ i chroń Sło­wa Prawdy.

Mał­go­rza­ta Kossowska

•••

Witam,

        Był taki skecz kaba­re­to­wy, w któ­rym jeden z akto­rów mówił wła­śnie: Tato! Chwa­lą nas!, dru­gi pytał: kto i otrzy­my­wał odpo­wiedź: Wy mnie, a ja was! I to chy­ba naj­lep­szy komen­tarz do tej dobrze napi­sa­nej histo­rii na Goniec, Mar­cin Bara­niec­ki: KAPO. To się czy­ta jed­nym tchem. Gra­tu­la­cje! Cza­sem auten­tycz­nie wyda­wa­ło mi się, że jadę tym samym pocią­giem przez gra­ni­ce Pol­ski i DDR. Co za wspo­mnie­nia tak bli­skie, jak mój sta­ry pasz­port z wie­lo­ma jesz­cze nie wybla­kły­mi stem­pla­mi DDR.

        I te uczu­cie peł­ne rado­ści po prze­je­cha­niu bez­piecz­nie gra­ni­cy i bycia w wol­nym kra­ju któ­re woj­ne prze­gra­ło. Tam też w “KAPO” taki wątek jest.

Pozdra­wiam,

Marek <><

•••

        Czy każ­de­go tygo­dnia będzie­my czy­tać o kolej­nym napa­dzie na Kościół Św.Stanisława Kost­ki w Toron­to?  Nie wyli­cza­jąc poprzed­nich szkód, to już dru­ga szko­da we wrze­śniu tego roku, bo jak już pisa­łam o tym, że  4 wrze­śnia para­fial­na gablo­ta z ogło­sze­nia­mi zosta­ła zde­wa­sto­wa­na i ktoś urzą­dził sobie ogni­sko na scho­dach, to  jesz­cze 10 wrze­śnia roz­bi­te  zosta­ły 2 szyby.

        CZYŻ TO NIE JEST WYSTARCZAJĄCYM DOWODEM NA NOTORYCZNY HATE CRIME  WYMIERZONY PRZECIW TEJŻE KATOLICKIEJ PARAFII I CZYŻ TO NIE NAJWYŻSZY CZAS DO POWAŻNEGO POTRAKTOWANIA SPRAWY NA WYŻSZYM SZCZEBLU?

        W Biu­le­ty­nie para­fial­nym czytamy:

        „KOLEJNY AKT WANDALIZMU?

        Z przy­kro­ścią infor­mu­je­my o kolej­nym akcie wan­da­li­zmu, któ­ry miał miej­sce w pią­tek, 10 wrze­śnia b.r. o godz. 19:05. W wyni­ku tego prze­stęp­stwa zosta­ły znisz­czo­ne dwie przy­ciem­nia­ne szy­by przy wej­ściu do sali para­fial­nej. Prze­stęp­stwo, podob­nie jak poprzed­nie czy­ny wan­da­li­zmu, zosta­ło zgło­szo­ne policji.”

CZY TAKIEGO ROZBESTWIENIA NIE POWINNA WRESZCIE UKRÓCIĆ POLICJA?

Mał­go­rza­ta Kossowska

•••

Komen­ta­rze do tek­stu A.Kumora „Spo­wol­nić ruch walca”

Kry­sty­na Olczak:

        Wzru­szy­łam się pana arty­ku­łem, też pró­bo­wa­łam, roz­ma­wiać z ludź­mi, ale o zgro­zo jak wspo­mnia­łam o nowej par­tii to bar­dzo mało ludzi wie­dzia­ło o niej i nawet zosta­łam zaata­ko­wa­na słow­nie że kogo ja tu pro­po­nu­ję, że przez taką jak ja to PC stra­ci i trze­ba gło­so­wać na więk­szą par­tię, aby ci czer­wo­ni nie wygrali

        Było mi przy­kro. że usły­sza­łam to aku­rat z ust oso­by pra­cu­ją­cej w koście­le, byłam zszo­ko­wa­na, a zara­zem zroz­pa­czo­na, że ludzie tak śle­po jak ćmy lecą za pro­pa­gan­dą, a nie zagłę­bią się w co dana par­tia ma nam do zaoferowania.Ręce opa­da­ją, jak ludzie niby kato­li­cy, a tak maja mało wia­ry i kom­plet­nie poję­cia o tym co nas kato­li­ków cze­ka, gdy będzie­my popie­rać nie­opo­wied­nią par­tię. Ja tej oso­bie odpo­wie­dzia­łam tyl­ko, że zawsze gło­su­ję zgod­nie z moim sumie­niem i mam do tego pra­wo i dobrze się rozej­rza­łam zanim pod­ję­łam decy­zję za kim pój­dę i ty nie masz pra­wa mnie obra­żać, gdy­by gło­so­wa­ła na L.…. jako kato­licz­ka to było­by nie w porządku.

        Roz­ma­wia­jąc tak z roda­ka­mi to jestem zroz­pa­czo­na ich poglą­da­mi, bo tu idzie do koscio­ła, a tu gło­su­je za tymi, któ­rzy chcą nas znisz­czyć, to się w pale nie mie­ści i recę opa­da­ją. Sto­czy­łam wie­le bojów ze zna­jo­my­mi, pró­bo­wa­łam róż­nych spo­so­bów, aby prze­ko­nać, wszyst­ko na nic, więk­szość z tych ludzi w koście­le to fary­ze­usze, cho­dzi bo cho­dzi, ale po co to nie wie. Pozdra­wiam pana Andrze­ja, dzię­ku­ję za te pana sło­wa, pole­cam wszyst­kim aby śle­dzi­li pana arty­ku­ły i wyłą­czy­li tele­wi­zję a włą­czy­li myśle­nie. Niech Bóg i Mary­ja ma pana w swo­jej opiece.

•••

Goska Kadlu­bo­ski:

        To co się dzie­je w Kana­dzie (ale też prak­tycz­nie wszę­dzie) nie jest niczym, co napa­wa opty­mi­zmem! Wszyst­ko zale­ży co, ile się wie, ile chcesz wie­dzieć, czy umie się kry­tycz­nie obser­wo­wać, myśleć…. Ci, któ­rzy prze­ży­li inny ustrój ina­czej widzą (a przy­naj­mniej powin­ni!) to co się dzie­je. Wybo­ry, (nie­waż­ne kto gło­su­je, waż­ne kto gło­sy liczy!), restryk­cje, bra­ki, przy­wi­le­je, podział spo­łe­czeń­stwa, nie­któ­rzy wie­dzą o co cho­dzi o jak to dzia­ła. Nie­ste­ty zmia­na sys­te­mu myśle­nia, obu­dze­nie i reago­wa­nie to są pro­ce­sy dłu­go­trwa­łe, jak­kol­wiek moż­li­we i koniecz­ne! Brak akcji/reakcji = akcep­ta­cja. Tak więc wszy­scy narze­ka­my, wie­my że wie­le rze­czy jest nie tak, ale pomyśl­my co z tym robi­my. Za pasyw­ność, nie­wie­dzę trze­ba kie­dyś zapła­cić, jak nie dziś, to jutro albo poju­trze. A tym­cza­sem We are losing our fre­edom, rights and we hate each other. Smut­ne, ale prawdziwe!

•••

Derek Kraw­czyk:

“I dru­ga rzecz, że jed­nak 5% dla par­tii Maxi­ma Ber­nie­ra świad­czy o tym, iż jest pew­ne­go rodza­ju awan­gar­da ludzi myślą­cych, któ­rzy widzą, że tra­ci­my wol­ność, tra­ci­my swo­bo­dy oby­wa­tel­skie, tra­ci­my gwa­ran­cje kon­sty­tu­cyj­ne, rze­ko­mo w imię „bez­pie­czeń­stwa pan­de­micz­ne­go”  — koniec cytatu

        Kil­ka dni temu słu­cha­łem radio 7, był tam były poseł PC W. Lizoń, któ­ry z pre­ten­sja­mi wypo­wia­dał się że głos odda­ny na PPC to cios w ser­ce jego par­tii czy­li PC, odkąd mogę gło­so­wać, a mogę już 30 lat zawsze mój głos był na PC, ale od kil­ku lat PC nie jest tą samą par­tią co lata temu, niech mi były poseł powie jakie są zna­czą­ce róż­ni­ce pomię­dzy jego PC a libe­ra­ła­mi na cze­le któ­rych stoi ten prze­bie­ra­niec? Masz racje Andrze­ju, to co napi­sa­łeś wyżej, jestem pewien że któ­re­goś dnia wię­cej ludzi pój­dzie po rozum do gło­wy i Kana­da zno­wu będzie takim kra­jem, do jakie­go przy­je­cha­łem ponad 30 lat temu.