Zbiór­kę ogło­szo­no na 13: 00 pod sie­dzi­bą BBC koło Oxford Cir­cus. Marsz pro­wa­dzi­ły pie­lę­gniar­ki z angiel­skiej służ­by zdro­wia (Natio­nal Health Servi­ce NHS) przez Regent Stre­et, Pica­dil­ly, Hay­mar­ket, do Tra­fal­gar Squ­are, gdzie zatrzy­ma­no się na oko­ło godzi­nę, pew­nie po to by dzie­siąt­ki tysię­cy uczest­ni­ków zapeł­ni­ło plac, nie­któ­rzy tam jedli obiad. W mar­szu bra­ła duża gru­pa kato­li­ków z klasz­to­ru Tyburn Convent, któ­rzy zaczę­li przy­go­to­wa­nia już o 9‑tej rano, byli też Polacy.

Następ­nie prze­marsz przez Whi­te­hall, gdzie widocz­na była garst­ka poli­cjan­tów przed sie­dzi­bą Bory­sa John­so­na, tłum skan­do­wał „Hańba”(Shame). Poza tym jed­nym odcin­kiem nie było nigdzie poli­cji. Marsz dotarł pod Par­la­ment ( Par­lia­ment Squ­are) oko­ło 15: 00, z tym ze Big Ben cały czas wska­zy­wał 12-tą, przy­dał­by się zegar­mistrz. Nie było żad­nych orga­ni­za­to­rów ani mów­ni­cy, z tym że pod­czas impre­zy były spon­ta­nicz­ne wystę­py małych kapel, na Tra­fal­gar Squ­are roz­da­wa­no dar­mo­we obia­dy i było sto­isko z koszul­ka­mi po £4, i nie­któ­rzy wykrzy­ki­wa­li hasła, głow­nie „Fre­edom” przez tuby. Roz­da­wa­no też nową gaze­tę pt. Fre­edom z „Nurem­berg #2” na pierw­szej stronie.

Fil­mik z MIR.TV, spo­tka­nych na Tra­fal­gar Square.

Reklama

https://www.facebook.com/106398885043299/videos/1080665266108432

Krzysz­tof Jastrzemb­ski, Londyn