By unik­nąć szcze­pie­nia, zara­zi­ła się Covid-19. Po tej “wal­ce” o sta­tus ozdro­wień­ca cze­ska gwiaz­da zmar­ła — Nie­za­leż­na (niezalezna.pl)

Ser­decz­nie Pozdrawiam

Jacek Hej­nar

reklama

Od redak­cji: Sza­now­ny Panie, jest wie­le tra­ge­dii, rów­nież ludzi, któ­rzy po zaszcze­pie­niu dozna­li nega­tyw­nych skut­ków zdro­wot­nych. Zawsze moż­na nagła­śniać to, co pasu­je do przekonań.

•••

        Tak  trze­ba  winić tak­że tych co chcie­li tra­vel i się zaszcze­pi­li. To są  ego­iści i igno­ran­ci. Nie wie­rzy­li w szcze­pie­nia, ale chcie­li wozić tyłek  przy­czy­nia­jąc się do  segre­ga­cji innych. Jak widać, dla mnie podróż samo­lo­tem się skoń­czy­ła, bo nie wsią­dę z zaszcze­pio­nym pilo­tem, bo nie będę ryzy­ko­wać życia Wsia­dłam na pokład  samo­lo­tu  ponad   60 razy,  dłu­gie tra­sy i to mi wystar­czy.  Nie mam już rodzi­ców w Pol­sce, to nie muszę tam latać, a z rodzi­ną  na sky­pie poroz­ma­wiam  i to musi wystar­czyć.  Cenię życie i wol­ność oso­bi­stą bo mam dużo do zro­bie­nia na tym świe­cie  i muszę mieć jasny umysł nie zeszpe­co­ny jadem szczepionkowym.

Wie­sła­wa

Od redak­cji: Każ­dy powi­nien sza­no­wać prze­ko­na­nia medycz­ne  innych ludzie; to co wybie­ra­ją dla sie­bie, jako dobre i wła­ści­we tera­pie — lekarz jest dorad­cą w lecze­niu, a nie wła­ści­cie­lem nasze­go ciała.

•••

        Szpry­co­wa­nie to syno­nim  wła­śnie z sza­cun­ku do czło­wie­ka i z sza­cun­kiem użyty.

        Zna­na jest mak­sy­ma:  Gdyś się dostał mię­dzy wro­ny, musisz kra­kać jak i one; ALE nie wszyst­kim zna­ne jest jej dokoń­cze­nie, któ­re jest jak­by mot­tem praw­dzi­we­go, pro­fe­sjo­nal­ne­go dzien­ni­kar­stwa i brzmi: Choć­byś sto­kroć uczył cza­plę, jak papu­ga nie zapaple.

        Wiel­kie nie­po­ro­zu­mie­nie: Nie mogę mil­czeć, kie­dy w listach, pan Sta­ni­sław (chy­ba dwu­krot­nie ten sam: raz z nazwi­skiem raz bez) nie­słusz­nie oskar­ża,  impu­tu­jąc rze­ko­my brak kul­tu­ry i doma­ga się prze­pro­sin, za wol­ne od „wery­fi­ka­cji odgór­nej”  sło­wa zastęp­cze, a w swej natu­rze rodem tyl­ko z tak zwa­nej stre­fy mię­dzy wier­sza­mi. Żyje­my w cza­sach, kie­dy zamiast archa­icz­nych kla­kie­ro-dono­si­cie­li… zna­nych nam choć­by z ubie­głe­go stu­le­cia w PRL,  do nad­zo­ro­wa­nia wypo­wie­dzi sto­su­je się wir­tu­al­ną tj. naj­no­wo­cze­śniej­szą tech­no­lo­gię „naci­sku”.  For­ma  okręż­na słów do gło­sze­nia praw­dy jest zna­na od wie­ków tam, gdzie nie ma moż­li­wo­ści dys­ku­sji z uwa­gi na róż­nej natu­ry tabu, a więc ta for­ma sama w sobie nie ma zna­mie­nia jakiej­kol­wiek  niestosowności.

        Dodam tu z żalem, że Inter­net roi się od wul­gar­no­ści i nie­na­wist­nych kłam­li­wych tre­ści,  od któ­rych, co naj­mniej, więd­ną uszy i drę­twie­ją z osłu­pie­nia oczy, ale sko­ro tra­fiam na takie, to jakimś dziw­nym tra­fem  wyni­ka, że są one jak nie­ty­kal­ne „wyjąt­ki”…

        Skró­to­wo, życie uwi­dacz­nia,  że „to”, co z rado­ścią przy­ję­li­śmy do wia­do­mo­ści… zawio­dło, bo w cią­gu roku już czwar­ty raz trze­ba dopom­po­wy­wać,  jak powie­trze do dziu­ra­wej dęt­ki,  (kolej­ną dozę). Tak Panie Sta­ni­sła­wie,  wła­śnie z sza­cun­ku i z sza­cun­kiem  do ludzi mówię dopom­po­wy­wać, doda­jąc, że ze zbo­la­łym ser­cem muszę „o tym” wła­śnie w ten spo­sób pisać, nie po to, aby kogoś obra­żać… ALE by sło­wa me ujrza­ły świa­tło wobec „domi­na­cji odgórnej”.

        Smut­no, że uni­ce­stwia­nie życia wg recep­ty dr Mor­gen­ta­le­ra albo wg recep­ty dr Kevor­ki­na,  kwi­tu­je się „pra­wem wybo­ru” i że rów­no­cze­śnie, nie­go­dzi­wie odma­wia się słusz­ne­go Pra­wa Wybo­ru, gdy cho­dzi o wybór doświad­cze­nia i to o zasię­gu na wie­le gene­ra­cji, blo­ku­jąc przy tym nawet (!) moż­li­wość wypowiedzi.

Żyje jed­nak nadzieja …

Mał­go­rza­ta K.

•••

Witam Redak­cje, Pana Andrzeja,

        Piszę do Was odno­śnie tema­tu: Austria: Par­la­ment zatwier­dził obo­wią­zek szcze­pień dla wszyst­kich doro­słych… Może zmie­nić nagłó­wek na — Hitler pocho­dził z Austrii, Euge­ni­ka powró­ci­ła do łask…

Pozdra­wiam Serdecznie

Paweł

•••

Pani Far­mus w felie­to­nie Sta­ny, Chi­ny, Rosja (znów?), NATO i co? Pole­ci­ła czy­tać Michal­kie­wi­cza. Pan Michal­kie­wicz jest oso­bą któ­ra swo­ją dzia­łal­no­ścią popie­ra libe­ra­lizm, któ­ry sta­wia inte­res pry­wat­ny ponad inte­res ogó­łu. Do tego pana nie żywię jakichś więk­szych sympatii.

Arnold Fran­ces

Ema­il arnoldfrances@yahoo.com

Od redak­cji: Wie Pan sym­pa­tia do p. Michal­kie­wi­cza nie jest obo­wiąz­ko­wa. Każ­dy ma własne.

•••

Komen­tarz to tek­stu A. Kumora

        Porów­ny­wa­nie wszyst­kich zawi­ro­wań spo­łecz­nych do komu­ni­zmu to efekt baga­żu uro­dze­nia w cza­sach komu­ny? Czy tyl­ko przy­pa­dek? Seba­stian Korwin

Od redak­cji: Nie, skąd­że zno­wu, to tyl­ko zna­jo­mość faktów.

•••

Komen­tarz do infor­ma­cji o kon­wo­jach truc­ków jadą­cych do Ottawy

         Będzie jat­ka, tru­teń wyśle poli­cję i woj­sko, aby z każ­dej stro­ny zablo­ko­wać wjazd cię­ża­ró­wek, sam będzie sie­dział na swo­im cot­ta­ge (sor­ry NASZYM, my za to wszyst­ko pła­ci­my), i pomy­śleć, że ci wszy­scy palan­ci z rzą­du robią to za nasze pie­nią­dze, my im pła­ci­my!!! Chciał­bym aby wła­dza wyko­naw­cza, poli­cja i woj­sko sta­nę­ła po stro­nie ludu, weszła i zaję­ła par­la­ment, oraz aby inna gru­pa secret servi­ce aresz­to­wa­ła trut­nia. Niech dadzą znać, dołą­czę. Marze­nia…? Sla Wek

•••

Komen­tarz do infor­ma­cji o rezy­gna­cji prof. Jor­da­na Peter­so­na z UofT

        Panie Pro­fe­so­rze jest Pan wspa­nia­łym czło­wie­kiem! Gra­tu­lu­ję odwa­gi! Potra­fi Pan powie­dzieć co myśli, a to nie jest w Kana­dzie łatwe! Po tym, co tu napi­sa­no widać, że na uczel­niach panu­je „lewac­ko-libe­ral­na dyk­ta­tu­ra”. Nie są bra­ne pod uwa­gę wia­do­mo­ści i umie­jęt­no­ści pro­fe­so­ra! Liczy się kolor jego skó­ry!?!? WOW to jaw­na dys­kry­mi­na­cja! U nas w Pol­sce tro­chę podob­nie! Nie­ste­ty może nie zwra­ca się uwa­gi na kolor skó­ry, ale na poglą­dy! Pre­fe­ro­wa­ne są (na szczę­ście nie wszę­dzie) poglą­dy lewi­co­wo-libe­ral­ne! Krzy­wo patrzą na ludzi wie­rzą­cych! Przy­kre to zwłasz­cza po tylu latach uści­sku przez komu­nę! Nie zro­bio­no w cza­sach trans­for­ma­cji czy­stek na uczel­niach, sądach i stąd ten bar­dzo, bar­dzo poważ­ny pro­blem, a nawet moż­na nazwać dra­mat! Mar­ta Witkoś

•••

        Nie, kana­dyj­skie masy nie doj­rze­ją do żad­nej reali­za­cji. Jak się nawet im pró­bu­je prze­tłu­ma­czyć, jak komu­na dzia­ła­ła i że to samo dzie­je się tu, nie słu­cha­ją albo odpo­wia­da­ją, że to nie Pol­ska czy Chi­ny, to KANADA. Są pod maso­wą hip­no­zą. Albo jak to nazy­wa­ją eks­per­ci — mass for­ma­tion psy­cho­sis. Les Kon­czyk

Od redak­cji: To efekt zma­so­wa­nej pro­pa­gan­dy i inży­nie­rii spo­łecz­nej. Jedy­na meto­da odtru­cia to przy­ja­zna łagod­na perswazja…