The Cana­dian govern­ment allo­wed a lar­ge num­ber of immi­grants to come to Cana­da in the 80’s becau­se it needed high­ly edu­ca­ted people which the­re was a shor­ta­ge of. Poland had a sur­plus of wor­kers but no jobs. Many Poles emi­gra­ted to the west. Things are much bet­ter in Poland now so with all due respect if you feel that things are that bad here then go back to Poland and be hap­py! Or work like eve­ry­one else and stop com­pla­ining. You sho­uld be hap­py you live here. Most people are. We’ll, may­be the Poles of the 80’s

Kazi­mierz Watroba

Polish Immi­grant!

reklama

WATROBA <kwatroba@rogers.com>

Od redak­cji: Wie Pan, to wszyst­ko zale­ży od IQ. Spraw­dził Pan swoje?

•••

Czy ron­do w Mia­sto Cho­dzież otrzy­ma imię Ofiar Rze­zi Wołyń­skiej? Spo­łecz­ny wnio­sek został złożony.

Sza­now­ni Państwo!

        Dzi­siaj, w imie­niu miesz­kań­ców Cho­dzie­ży i oko­lic, człon­ków rodzin kre­so­wych okrut­nie doświad­czo­nych przez ban­dy UPA-OUN na Woły­niu i innych miej­sco­wo­ściach Kre­sów Połu­dnio­wo — Wschod­nich II RP i Lubelsz­czy­zny, zgło­si­łem wnio­sek do Rady Miej­skiej w Cho­dzie­ży z proś­bą o nada­nie ron­du u zbie­gu ulic Ofiar Gór Morzew­skich, Mosto­wej, Dąbrow­skiej i Wio­sny Ludów imie­nia „OFIAR RZEZI WOŁYŃSKIEJ”.

        Przy­znam, że nie ocze­ku­je­my, że na NASZ wnio­sek ron­do otrzy­ma taką nazwę, lecz chce­my nagła­śniać i przy­po­mi­nać o tra­gicz­nych losach naszych rodzin. Nie­któ­rzy nam zarzu­ca­ją, że nie jest to dobra chwi­la, bo jest woj­na i naród ukra­iń­ski cier­pi. Zapy­tam, a kie­dy będzie na to odpo­wied­nia pora? Soli­da­ry­zu­je­my się z naro­dem ukra­iń­skim, poma­ga­my Ukra­iń­com, jak może­my, z wiel­kim obu­rze­niem potę­pia­my agre­sję rosyj­ską, lecz nie może­my pogo­dzić się z tym, by praw­da o ludo­bój­stwie była fał­szo­wa­na i ukrywana. (…)

 Miro­sław Kowzan

•••

        Andrzej Kumor swo­je błęd­ne prze­ko­na­nia to niech Pan sobie zatrzy­ma. 1. Histo­rycz­na praw­da o zbrod­niach “Wiel­ko­po­la­ków” będzie osą­dzo­na. 2. Pol­ska i Pola­cy poma­ga­ją Ukra­ine na taką ska­lę, na jaką doce­nia­ją wol­ność Pol­ski. Bez Wol­nej Ukra­iny nie będzie wol­nej Pol­ski, a War­sza­wa jest na liście ruskich. 3. Te obe­lgi w stro­nę amba­sa­do­ra Ukra­iny, to wła­śnie jest szka­lo­wa­niem i pod­ju­dza­niem. I tak, jest karal­ne. Czas już tym się zain­te­re­so­wać odpo­wied­nim służ­bom bez­pie­czeń­stwa. Zadba­my o to.  Ire­ne Lesiouk