Nie­za­po­mnia­ne chwi­le — roz­ła­du­nek pomo­cy dla Kon­wo­ju Wol­no­ści. Fot i video Rena­ta Chmura