Kon­wój Wol­no­ści w Toronto

Nasz repor­taż — spa­cer po Toron­to w sobo­tę 5 lute­go 2022 roku, roz­ma­wia­my z ludź­mi bio­rą­cy­mi udział w pro­te­ście wśród któ­rych było bar­dzo dużo Pola­ków. Zapra­sza­my do obej­rze­nia do koń­ca pra­wie godzin­ne­go materiału.

—***—

Tysią­ce osób przy­szło 5 lute­go pod onta­ryj­ski par­la­ment, by pro­te­sto­wać prze­ciw­ko naka­zom zwią­za­nym z pan­de­mią. Poli­cja zablo­ko­wa­ła wjazd na teren Queen’s Park. Cię­ża­rów­ki i inne samo­cho­dy musia­ły zapar­ko­wać w pew­nej odle­gło­ści od miej­sca demon­stra­cji, ale dawa­ły o sobie znać za pomo­cą klak­so­nów. Wśród uczest­ni­ków pro­te­stu zna­lazł się też kon­wój pojaz­dów rol­ni­czych. Był to jeden z kil­ku tego rodza­ju pro­te­stów w całym kra­ju, powią­za­nych z kon­wo­jem wolo­ści, któ­ry dotarł 29 stycz­nia do Otta­wy. Inne odby­wa­ły się np. w Quebe­cu i Albercie.

Reklama