Pre­mier Onta­rio, Doug Ford, zamie­rza w tym tygo­dniu roz­wa­żyć nowe prze­pi­sy, aby przy­spie­szyć har­mo­no­gram ponow­ne­go otwar­cia gospodarczego

Wie­le źró­deł twier­dzi, że pre­mier oso­bi­ście popro­sił o opra­co­wa­nie nowych prze­pi­sów w celu przy­spie­szo­ne­go har­mo­no­gra­mu ponow­ne­go otwarcia.

Rzecz­nik nie zaprze­czył, że pre­mier roz­wa­ża przy­spie­sze­nie ponow­ne­go otwar­cia Ontario.

reklama

 

Nie jest jasne, czy dowód szcze­pień lub obo­wiąz­ko­wa poli­ty­ka masko­wa­nia rów­nież zosta­ną odrzu­co­ne – pro­win­cja nie okre­śli­ła nawet do tej pory ram cza­so­wych, kie­dy te środ­ki dobie­gną końca.

Onta­rio sta­ło­by się naj­now­szą pro­win­cją, któ­ra przy­spie­szy­ła plan wyj­ścia z COVID-19 — co sta­no­wi bez­po­śred­ni wynik oku­pa­cji Otta­wy i blo­kad mostów przez gru­py sta­now­czo sprze­ci­wia­ją­ce się ogra­ni­cze­niom zwią­za­nym z pandemią.

Rząd Alber­ty i Saskat­che­wan ogło­sił nie­mal natych­mia­sto­we zakoń­cze­nie wszyst­kich środ­ków zwią­za­nych z COVID-19, w tym masko­wa­nia, i wezwał inne szcze­ble rzą­du do pój­ścia w ich ślady.

W śro­dę mini­ster zdro­wia Chri­sti­ne Elliott wska­za­ła, że ​​cho­ciaż jej rząd chce „usu­nąć ogra­ni­cze­nia tak szyb­ko, jak to moż­li­we”, pro­win­cja będzie nadal sto­so­wać ostroż­ne podej­ście, któ­re przy­nio­sło suk­ces w przeszłości.

 

Dr Peter Juni, dyrek­tor nauko­wy przy sto­le dorad­czym Onta­rio Scien­ce, powie­dział w śro­dę, że jeśli dowód szcze­pień nie zosta­nie zmie­nio­ny w celu odzwier­cie­dle­nia daw­ki przy­po­mi­na­ją­cej, wymóg ten może zostać „sto­sun­ko­wo szyb­ko ponow­nie roz­wa­żo­ny, a następ­nie znie­sio­ny”. „Jeże­li nie przej­dzie­my na trzy­daw­ko­wy cer­ty­fi­kat, a to jest mało praw­do­po­dob­ne, tym mniej będzie­my mie­li uza­sad­nie­nie dla cer­ty­fi­ka­tu” — powie­dział Juni w roz­mo­wie z CTV News Toronto.