Onta­rio nie wpro­wa­dzi obo­wiąz­ku szcze­pień służ­by zdro­wia, pozo­sta­wia to szpitalom

Rząd Onta­rio nie wpro­wa­dzi obo­wiąz­ku szcze­pień dla pra­cow­ni­ków szpi­ta­li z powo­du obaw o bra­ki kadro­we w tym sektorze.

„To zło­żo­ny pro­blem. Ale kie­dy porów­nu­je się wpływ poten­cjal­ne­go odej­ścia dzie­sią­tek tysię­cy pra­cow­ni­ków służ­by zdro­wia z nie­wiel­ką licz­bą przy­pad­ków covid, któ­re są obec­nie aktyw­ne w szpi­ta­lach Onta­rio, nie jestem przy­go­to­wa­ny na to, by nara­żać na szwank świad­cze­nie opie­ki milio­nom miesz­kań­ców Onta­rio ”- Ford stwier­dził w oświad­cze­niu. „Po zapo­zna­niu się z dowo­da­mi nasz rząd posta­no­wił zacho­wać ela­stycz­ne podej­ście, pozo­sta­wia­jąc decy­zje doty­czą­ce zaso­bów ludz­kich poszcze­gól­nym szpitalom”.

Obec­na poli­ty­ka Onta­rio zezwa­la nie­szcze­pio­nym pra­cow­ni­kom służ­by zdro­wia na kon­ty­nu­owa­nie pra­cy, o ile uczest­ni­czą w pro­gra­mie szyb­kich testów na COVID-19.

REKLAMA

Nie­któ­re szpi­ta­le wpro­wa­dzi­ły jed­nak bar­dziej rygo­ry­stycz­ne zasady.

W zeszłym mie­sią­cu Szpi­tal dla Dzie­ci   ogło­sił, że umiesz­cza 147 pra­cow­ni­ków na urlo­pie bez­płat­nym za nie­prze­strze­ga­nie ich man­da­tu doty­czą­ce­go szcze­pień. Uni­wer­sy­tec­ka Sieć Zdro­wia wska­za­ła rów­nież, że pla­nu­je zwol­nić oko­ło jed­ne­go pro­cen­ta swo­ich pra­cow­ni­ków za nie­prze­strze­ga­nie podob­ne­go nakazu.